17 d’agost de 2017

Relació de persones convocades als actes d'adjudicació de places del curs 2017-2018

El Departament d'Ensenyament ha publicat la relació
de persones convocades als
actes d'adjudicació de places del curs 2017-2018 per a  les persones candidates de la borsa de treball que consten com admeses a les llistes publicades d’acord amb la Resolució del 27 de juliol de 2017, per la qual s’aprova la llista definitiva de participants de la borsa de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del Departament d’Ensenyament per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral. 

Podeu trobar tota la informació (requisits, dia, hora i lloc) aquí.

27 de juliol de 2017

Convocatòria de l’acte d’adjudicació de places vacants pel curs 2017-2018 de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència

El Departament convoca les categories professionals següents: 

L’acte d’adjudicació es farà els dies:

29 d’agost de 2017, a la sala d’actes del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202-226, de Barcelona),
  • 10 hores,  per a la categoria de tècnic/a especialista d’educació infantil
  • 13 hores, per a la categoria d’integrador/a social.

30 d’agost de 2017
Per a la categoria d’educador/a d’educació especial, en diverses sessions entre les 10 hores i les 15 h.

Restem a l’espera que el Departament, pròximament pengi la llista amb la distribució horària concreta, per ordre de puntuació a la borsa de treball, d’acord amb la llista definitiva d’admesos de la borsa de treball de personal laboral per a cobrir places vacants i substitucions.

Per qüestions de capacitat de la sala, només podran assistir-hi les persones convocades, sense acompanyants.

CAL SABER QUE...

El nombre de persones convocades a l’acte d’adjudicació és superior al nombre de llocs objecte d’adjudicació en previsió que no totes les persones convocades s’hi presentin. Per tant, no totes les persones citades podran optar als llocs convocats.

Les persones convocades que no assisteixin a l’acte d’adjudicació i siguin cridades per a l’adjudicació d’un lloc de treball, s’entén que rebutgen una oferta de contractació, de manera que se situaran en la darrera posició del bloc i categoria corresponent.

No obstant això, en el cas de tenir algun motiu de suspensió, cal comunicar-lo i acreditar-lo en el servei territorial corresponent amb la finalitat de no perdre el número d’ordre a la borsa.

No es considerarà rebuig d’una oferta als efectes del punt anterior, pel que fa al personal amb contracte d’interinitat o de substitució vigent convocat a l’acte.

Les persones que obtinguin una plaça d’una categoria professional en l’acte d’adjudicació no podran presentar-se a l’adjudicació de les altres categories. 


Donat el nombre de places vacants per aquest proper curs des del Comitè Intercentres hem instat al Departament a realitzar un acte públic d’adjudicació de vacants per tal de garantir la transparència i la igualtat d’oportunitats de les persones de la borsa que vulguin o hagin de participar.

Llistes definitives de la convocatòria ordinària de la borsa de treball de Personal Laboral

Llistes definitives de la convocatòria ordinària de la borsa de treball de Personal Laboral.


Ja podeu consultar la puntuació i el vostre número d'ordre a la borsa de treball.

Rebreu un codi que us ha de permetre fer la consulta a través de la Web de l'aspirant.  

25 de juliol de 2017

Taules salarials actualitzades

Us recordem que a la nòmina del mes de juliol s'aplicarà l'increment de l'1% amb efectes retroactius del mes de gener de 2017.

Aquí podeu trobar les taules salarials actualitzades amb aquest increment.
RETRIBUCIONS 2017. TAULES SALARIALS


SUBGRUP
SOU BASE
COMPLEMENT DE GRUP
TOTAL

MENSUAL
ANUAL
MENSUAL
ANUAL
MENSUAL
ANUAL
A1
1.881,20
26.336,80
233,39
2.800,68
2.114,59
29.137,48
A2
1.745,48
24.436,72
     233,39
2.800,68
1.978,87
27.237,40
A3
1.632,41
22.853,74
     233,39
2.800,68
1.865,80
25.654,42
B1
1.581,01
22.134,14
207,53
2.490,36
1.788,54
24.624,50
C1
1.362,12
19.069,68
146,08
1.752,96
1.508,20
20.822,64
C2
1.240,22
17.363,08
146,08
1.752,96
1.386,30
19.116,04
D1
1.146,97
16.057,58
119,02
1.428,24
1.265,99
17.485,82
D2
1.108,46
15.518,44
119,02
1.428,24
1.227,48
16.946,68
E
1.060,12
14.841,68
116,25
1.395,00
1.176,37
16.236,68COMPLEMENT D’ANTIGUITAT (TRIENNIS)

GRUP
TRIENNIS
MENSUAL
ANUAL
A
50,40
705,60
B
45,74
640,36
C
41,05
574,70
D
36,39
509,46
E
31,68
443,52


COMPLEMENT DE LLOC DE TREBALL
MENSUAL
ANUAL
Complement singular docents de serveis educatius
315,34
3,784,08
Complement singular docent – Logopeda CREDA
177,55
2.130,60
Complement tasques docents en centres educatius
Professor grup A
Professor grup B


280,12
3.361,44
298,94
3.587,28
Complement singular Serveis Educatius
 Assis. Socials, Fisios, Audios 
235,65
2.827,80
Director/a de Residència-Internat  CET
727,92
8.735,04
Cap de Col·legi  CET
77,25
927,00


Complements  LLARS d’INFANTS
MENSUAL
ANUAL
Director B1  Educador
510,81
6.129,72
Director A3  Adaptació
425,03
5.100,36
Personal Cuina Llars d’Infants D1
158,96
1.883,52
Art.29.2 Complement de Grup dels EAPS. Import del complement de grup dels Equips d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica anterior al 1er Conveni Únic   Mensual 266,24       Anual 3.194,88