4 de desembre de 2017

Rebutgem l'assignació de tasques sanitàries al personal educatiu

CCOO Educació rebutja l'assignació de tasques sanitàries al personal educatiu

I exigeix al Departament que contracti el personal sanitari adient.


Les instruccions d’inici de curs del Departament d’Ensenyament defineixen que el personal educatiu no ha de realitzar tasques sanitàries excepte l’administració de medicaments a l’alumnat que ho requereixi. Però el Departament d'Ensenyament no dóna instruccions clares als centres educatius, ni facilita un protocol d’actuació en casos d'emergència.

En aquests moments, el personal educatiu està fent tasques que van des de l'administració de glucagó a alumnes diabètics, a la hidratació i alimentació a través de botons gàstrics, passant per la manipulació de sondes uretrals, administració de medicació per via rectal en cas de crisi epilèptica, administració d'antial·lèrgics, etc.

L'alumnat que requereix aquestes actuacions ha de tenir garantit el dret a l'escolarització i a una atenció sanitària continuada, integral i de qualitat. Aquesta qualitat no es garanteix per part del Govern de la Generalitat, ja que la realització d'aquestes funcions s'encomana a persones sense la titulació sanitària requerida.

Aquestes tasques s'estan encarregant a tot tipus de personal educatiu, però sobretot recauen en aquells que tenen unes condicions laborals més precàries, com pot ser el personal vetllador. A més, l'encàrrec de la tasca sanitària no s'està efectuant per escrit per part del Departament, amb la qual cosa les persones que realitzen aquesta feina assumeixen les responsabilitats que se'n puguin derivar.

CCOO ha realitzat diferents actuacions per revertir aquesta situació:

CCOO ha denunciat l'assignació de tasques sanitàries al personal educatiu i ha exigit al Departament que contracti el personal adient.
Intervencions als Comitès de Seguretat i Salut dels diferents Serveis Territorials, a la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos laborals i a la Mesa Sectorial del Departament d’Ensenyament.
Presentació al Síndic de greuges de Catalunya d’un escrit on queden recollides les tasques que fan els treballadors i treballadores dels centres escolars.
Escrit adreçat al Director General de Centres i Professorat.
Reunió amb el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona.
Participació en unes jornades d'infermeria realitzades per ACISE,  L'Associació Catalana d’Infermeria i Salut Escolar.


al Departament que contracti el personal sanitari adient per a la realització de les tasques sanitàries. 
  
perquè la plantilla de cada centre educatiu disposi de personal sanitari per a la valoració i realització, si escau, de les tasques sanitàries necessàries per a l'alumnat que ho necessiti, així com per col·laborar en l'educació per a la salut del conjunt de l'alumnat del centre.30 de novembre de 2017

Informació urgent: habilitació o obtenció de la titulació per a l’accés a llocs de treball d'EEE

Procés d’habilitació o d’obtenció de la titulació per a l’accés a llocs de treball de la categoria d’educador/a d’educació especial (EEE)El Departament ens ha fet arribar la següent informació urgent:


Les 104 persones que no tenen cap titulació i que estaven en actiu a 1/09, o que havien treballat un mínim de 2 mesos el curs passat (16-17), que no disposen de titulació i que estan pendents de fer la matrícula a la IOC, el Departament ha acordat establir un procés extraordinari de matriculació.
S'ha de tramitar a través d'un formulari que estarà actiu al llarg del dijous 30 de novembre al Portal de centres del Departament d'Ensenyament, apartat Personal de centres.EL MÉS IMPORTANT I URGENT : només tenim de termini per recollir sol·licituds d'inscripció fins aquest proper dilluns, dia 4 de desembre el formulari estarà actiu les 24h del cap de setmana.


El Departament ha manifestat que durant el dijous dia 30, es posarà en contacte amb els interessats per sms i correu electrònic.


La informació sobre les sessions informatives i sobre aquest procés es pot trobar al Portal de centre / personal de centres, juntament amb el vídeo i el resum de les sessions informatives.


Des de CCOO lamentem les mancances organitzatives que van sorgint. Així mateix farem arribar al Departament les incidències que ens comuniqueu per tal que es tinguin en compte.

14 de novembre de 2017

Borsa de treball de personal laboral d'atenció educativa o de suport a la docència

Avui dimarts 14 de novembre es publicarà, mitjançant la web del Departament i de forma individualitzada mitjançant la web de l'aspirant, una nova Resolució relativa a la llista de participants de la borsa de treball de la convocatòria ordinària 3/2017.

D'acord amb aquesta Resolució s' incorporen a la borsa les 217 persones que es va detectar que havien iniciat el tràmit de confirmació dintre del termini establert però que no van finalitzar tot el procés d’inscripció. 

Tal i com es va acordar en la darrera reunió del Comitè, i un cop analitzats tots els registres d’activitat de l’aplicació informàtica de gestió, el Departament ha identificat aquestes persones i seran incorporades a la borsa ordinària.

Els participants a la borsa, rebran una comunicació mitjançant sms o correu electrònic on se’ls informa que s’han generat les llistes.
  
Al llarg del dia d'avui podreu veure la resolució a https://tauler.seu.cat i a la web del Departament.

7 de novembre de 2017

Permisos, llicències, excedències i reduccions de jornadaConsulta aquí els Permisos, Llicències, Excedència i Reduccions de Jornada

 

19 d’octubre de 2017

Reunió del Comitè Intercentres amb el DepartamentEl dia 18 d’octubre vam tenir la primera reunió del curs 2017-2018 del Comitè Intercentres amb el Departament d’Ensenyament.  Aquest inici de curs ha estat marcat per un increment significatiu de  places de personal laboral  d’atenció educativa.

Volem destacar de la reunió els següents punts:

Borsa de treball

Vam exposar al Departament les incidències que ens heu fet arribar a l’hora de fer la confirmació a la borsa de treball. El Departament  manifesta que és coneixedor d’aquesta situació. Vam arribar a l’acord que les 217 persones que van entrar a l’aplicatiu de la web de l’aspirant,  amb voluntat de fer la confirmació i que, per diferents causes, no la van realitzar correctament, seran incorporades a la borsa de treball cap el mes de novembre. Les persones afectades no heu de fer cap gestió, en el seu moment sereu informades per les vies habituals que fa servir el Departament.

Des de CCOO vam demanar un cop més que s’obri la borsa ordinària de treball  anualment  i que l’aplicatiu generi un rebut de confirmació.

Així mateix vam posar de manifest  la dificultat de cobrir determinats llocs de treball en un període de temps acceptable. Per tal d’agilitzar el bon funcionament de les adjudicacions el Departament ens va explicar  que esta treballant en el projecte d’adjudicacions múltiples, és a dir quan hi hagi una proposta de feina l’oferiran a un grup de persones que triaran per ordre de puntuació de la borsa en un període de 24h.

Valorem positivament aquesta proposta que, si tot va bé, es posarà en marxa l’any 2018 i de la qual ja us anirem informant.

Mesa tècnica d’escola Inclusiva

El Departament ens fa saber que el Decret d’Escola Inclusiva ha quedat aprovat. CCOO vam reclamar que per tal de parlar de la seva implementació cal reiniciar la mesa tècnica amb la Direcció General de Serveis i la Direcció General de Centres per tal d’abordar temes laborals del personal d’atenció educativa.

Vam acordar amb el Departament que reprendríem les sessions de treball pròximament.

CCOO vam proposar abordar els següents temes:

Tècnics d’Integració Social
Respecte a la figura d’integrador/a social creiem necessari parlar de les funcions i de l’horari.  Reivindiquem la importància de la feina d’aquest col·lectiu que pel que sembla hi ha  algunes escoles que no coneixen la concreció seves funcions.

També qüestionem la necessitat de fer la jornada laboral en dos centres de treball.
Personal Educador d’Educació Especial
Volem continuar fent el seguiment del projecte de formació per l’obtenció de la titulació requerida pel Departament. A hores d’ara de 642 educadors/es, 300 estan titulades, 238 han de fer el curs d’habilitació que ofereix el Departament i 104 han de fer el grau d’Integració social.

Demanem revisar les ratios d’atenció als alumnes en funció de la seva autonomia personal tant en els centres ordinaris com en els centres d’educació especial.

Auxiliars d’Educació Especial
Treballarem per aconseguir que les treballadores d’aquest col·lectiu passin a ser Educadores d’Educació Especial, ja que, com és de tots sabut, estan fent les mateixes tasques amb un sou inferior.

Per altra banda pensem que s’hauria de possibilitar i facilitar l’obtenció de la titulació, participant del mateix pla de formació per l’obtenció del grau superior en integració social, que les educadores.

Aquestes i d’altres qüestions les volem treballar en el si de la mesa Tècnica d’Escola Inclusiva.

Tasques Sanitàries 


Respecte a l’administració de medicacions hi ha hagut acord amb el Departament:

Ø  No és funció del personal laboral.


Ø  No tenim obligació de realitzar funcions que corresponen al personal sanitari. 

15 de setembre de 2017

Pla de Formació del Departament d'Ensenyament per al Personal Laboral

Us informem que el Pla de formació per al personal d’administració i serveis 2017 del Departament d’Ensenyament es podrà consultar a partir del 19 de desembre a la Intranet, a l’adreça següent:


El Pla ha estat dissenyat a partir d’un procés de detecció de necessitats acurat mitjançant diversos instruments:

A. Qüestionaris de detecció de necessitats a:
a. Responsables d'unitats i serveis
b. Directors de centres educatius
c. Personal d'administració i serveis

B. Fitxa de formació a mida a les unitats i serveis

Les novetats que ofereix el Pla de formació 2017 són les següents:

•  Consolidació de l’àmbit d’“innovació” amb totes les activitats que incorporen metodologies:
o E-comunitats
o Aula inversa

•   Col·laboració en el Pla de treball 2016-18 entre el Departament d’Ensenyament i la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament amb relació a l’organització d’activitats formatives adreçades al personal d’administració i servies.

•   Disseny d’activitats relacionades amb el Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones en l’Administració de la Generalitat i igualtat de gènere i diversitat.

•   Disseny del procés d’acreditació de formadors interns i consolidació de l’Àrea de formació de formadors.

•   Noves e-comunitats d’aprenentatge i pràctica
o E-comunitat sobre assetjament escolar (treballadors socials)
o E-comunitat sobre atenció als alumnes víctimes de violència masclista en l'entorn familiar (treballadors socials)
o E-comunitat sobre el marc d’actuació dels integradors socials (integradors socials)

•   Disseny de processos d’avaluació de la transferència d’activitats formatives

•   Disseny d’itineraris formatius per a integradors socials

•   Formació en procediment administratiu

El procés d’inscripció a les activitats, com l’any passat, continua establint-se en 3 períodes:

•   Període 1: activitats que es realitzaran entre el 23/02/2017 i el 31/05/2016
o Inscripció: del 19/12/2016 al 15/01/2017
o Validació dels caps: del 06/02/2017 al 12/02/2017

•   Període 2: activitats que es realitzaran entre l’1/06/2017 i el 31/07/2017
o Inscripció: del 18/04/2017 al 02/05/2017
o Validació dels caps: del 16/05/2017 al 22/05/2017

•   Període 3: activitats que es realitzaran entre l’1/09/2017 i el 30/11/2017
o Inscripció: del 12/06/2017 al 25/06/2017
o Validació dels caps: del 07/07/2017 al 13/07/2017

Tot i això, un cop tancat el període d’inscripció, si encara queden places lliures en activitats, també es podran sol•licitar.

Cal recordar que els empleats públics tenen dret a 40 hores de formació. Per aquest motiu es recomana consultar tota l’oferta formativa i en cas que una inscripció estigui tancada, us reserveu les hores per poder realitzar la inscripció quan toqui.

11 de setembre de 2017

Nova normativa i retribucions en cas de baixaNova normativa i retribucions en cas de baixa


Segons la normativa vigent, les retribucions en situació de baixa per a tot el personal de la Generalitat de Catalunya seran:

 • Del dia 1 al dia 3: 50%
 • Del dia 4 al dia 20: 75%
 • Del dia 21 endavant: 100%

Per al càlcul del percentatge es pren com a referència la retribució cobrada l’últim mes sense baixa.

El passat 16 de juny de 2017, els sindicats CCOO i UGT vam  signar un acord que amplia els supòsits d’IT que permetrà el cobrament del 100%:

Supòsits on es cobra el 100% en cas d’IT

 • Intervenció quirúrgica, Hospitalització, Processos oncològics, Dones embarassades, Víctimes de violència gènere
 • Derivats de tractaments de reproducció assistida, IT durant el període de lactància
 • IT derivada de malalties que han causat discapacitat igual o superior al 33%
 • Expl. diagnòstiques invasives: endoscòpies, cateterismes...
 • IT per avortament voluntari per inducció farmacològica en el 1r trimestre
 • IT per altres malalties greus i/o subjectes a declaració obligatòria* i cardiopaties isquèmiques i les malalties recollides en els annexos I i III RD 2210/1995**


Les retribucions en cas de baixes pel mateix motiu

En cas de successives baixes pel mateix motiu, el Departament no aplicarà la retallada retributiva a partir del moment en què la baixa per recaiguda (acumulada al nombre de dies de la primera) passi del 21è dia. La segona baixa pel mateix motiu comença a comptar a partir del nombre de dies de la primera.


CCOO: continuem lluitant, comencem a guanyar

CCOO continuem la lluita contra les mesures dels governs català i central.
Amb la pressió exercida fins ara hem aconseguit negociar que aquestes situacions siguin menys lesives. Hem deixat també una porta oberta a introduir millores per persones que necessitin especial protecció.
Sabem que no hem acabat la feina, i que cal seguir en la mobilització i en la negociació. No ens aturarem fins assolir la derogació d'aquestes mesures, que suprimeixen drets socials aconseguits amb molt d'esforç

CCOO continuem lluitant per recuperar el cobrament del 100% de les retribucions des del primer dia de baixa per a tothom.CCOO continuarem mobilitzant per aturar l’assalt als nostres drets.Vine i lluita amb nosaltres!

Alguns supòsits contemplats al RD 2210/1995 de Declaració Obligatòria:

 • Grip, diftèria, hepatitis, herpes zòster, ràbia, rubèola, xarampió, salmonel·losi, sífilis, tètanus, tos ferina toxoplasmosi, congènita, varicel·la, verola, TBC, SARS (síndrome respiratori agut).
 • Botulisme, brucel·losis, campilobactoriosi, carbunco, còlera, criptosporidiosi, dengue, encefalitis transmesa per paparres, malaltia meningocòccia, pneumocòccia, per haemophilus influenzae, virus Chikungunya, febre groga, febre del Nil occidental, febre exantemàtica mediterrània, febre Q, febres hemorràgiques víriques, febres tifoidea , infecció per Chlamydia trachomatis, per Escherichia coli, gonocòccia, HIV, legionel•losi, leishmaniosi, hidatidosis, lepra, lepstospirosi, linfogranuloma veneri, listeriosi, paludisme, tularèmia, triquinosi, iersinosi, parotiditis, pesta, poliomielitis, shigellosi.

Per més informació consulteu:


Alguns supòsits de malalties greus contemplats al RD 1148/2011, de malalties greus:
 • Hemotologia: Aplàsia medul·lar greu, neutropènies constitucionals greus, emoglobinopaties constitucionals greus.
 • Errors del metabolisme: Desordres d’aminoàcids (fenilcetonúria, tirosinèmia…, desordres cicle urea, d’àcids orgànics, desordres de carbohidrats,alteracions glicosilació proteica, malalties lisosomials, malalties dels peroxisomes, malalties mitocondrials…
 • Al·lèrgia i immunologia: al·lèrgies alimentàries greus, asma bronquial greu, immunodeficiències diverses, síndrome de disregulació immune i linfoproliferació.
 • Psiquiatria: trastorns de la conducta alimentària, de conducta greu, depressions majors, trastorns psicòtics, esquizoafectius.
 • Neurologia: malformacions congènites del SNC, TCE sever, lesió medul·lar severa, epilèpsies, malalties autoimmunes (esclerosi múltiple, Guillain-Barré..), malalties neuromusculars (atrofia muscular espinal infantil..), infeccions i parasitosis SNC (meningitis, encefalitis..), AVC, paràlisi cerebral infantil, narcolèpsia,-cataplègia.
 • Cardiologia: cardiopaties congènites, miocardiopaties per disfunció ventricular o arítmies greus, transplantament cardíac...
 • Aparell respiratori: fibrosi quística, pneumopaties, HT pulmonar, bronquiectàsies, proteïnosi alveolar, trasplantament pulmonar...

Per més informació consulteu 

17 d’agost de 2017

Relació de persones convocades als actes d'adjudicació de places del curs 2017-2018

El Departament d'Ensenyament ha publicat la relació
de persones convocades als
actes d'adjudicació de places del curs 2017-2018 per a  les persones candidates de la borsa de treball que consten com admeses a les llistes publicades d’acord amb la Resolució del 27 de juliol de 2017, per la qual s’aprova la llista definitiva de participants de la borsa de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del Departament d’Ensenyament per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral. 

Podeu trobar tota la informació (requisits, dia, hora i lloc) aquí.