15 d’octubre de 2018

La malaltia es paga cara per culpa del Govern

El Govern és massa lent !!!

La malaltia afecta la nostra salut i la nostra butxaca.

Van passant les setmanes, i el Govern no fa la seva feina amb diligència. El Govern mai té pressa quan es tracta de resoldre i actuar a favor  dels seus treballadors i treballadores.

El 18 de setembre vam signar a la Mesa General de Negociació l’acord pel cobrament del 100% del salari en tots els casos de baixa per IT. Per  dir-ho més clar, un acord per recuperar el dret a no perdre salari si ens posem malalts i malaltes.

Suposa recuperar un dret que ens van arrabassar fa massa anys. Recuperar aquest dret és possible des de la publicació dels PGE de l’Estat el 4 de juliol. Volem recordar, a més, que la inclusió d’aquest punt a la llei de PGE és conseqüència de l’acord que vam signar CCOO amb el Govern de l’Estat el passat mes de març.

Doncs resulta que, en tot aquest temps, el nostre Govern encara no ha trobat el moment d’implementar la mesura. Quant de temps necessiten per publicar un decret que beneficia, d’entrada i de manera directa, a 160.000 persones? 

Prou d’estratègies dilatòries. Prou de castigar les persones malaltes. 

Ja n’hi ha prou que la Generalitat faci caixa amb la nostra baixa

No pot, aquest Govern, dedicar una estoneta a pensar en les empleades i els empleats públics???

CCOO exigim la publicació del decret de 100% en cas d’ IT


5 d’octubre de 2018

Revertim retallades, 2018: 1,95% d'increment salarial

Es desencalla la negociació per a la concreció de l'increment salarial addicional del 0'2% pels empleats i empleades públiques de la GeneralitatPendent per al 2018

Ahir 4 d’octubre, es va reunir la Comissió de seguiment de l'acord de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, de la qual CCOO forma part. A la Comissió finalment s'ha signat l'acord sobre la distribució del 0’2% de la massa salarial.

L’acord contempla que es destinarà el 0’2% de la massa salarial a l’increment linial i consolidable. Aquest increment suposa aproximadament 70 € bruts/anuals de salari, que anirà a complement específic o a complement de grup per al personal laboral.

Aquest increment és per a tothom. Resten exclosos d’aquesta mesura els llocs de treball amb jornada superior a la normal i horari de dedicació especial. Aquesta proposta d’acord, ja signada, s’elevarà a la Mesa General de Negociació, que es convocarà el proper dilluns 8 d'octubre.

Els acords s’han de complir

CCOO hem denunciat l’estratègia dilatòria que el Govern està emprant per a no aplicar amb urgència les millores aconseguides en les retribucions i condicions de treball de tots els empleats/ades públics de la Generalitat. Això està suposant per als treballadors públics de la Generalitat una discriminació i un menyspreu.

CCOO hem exigit de nou el pagament immediat de la totalitat de l’increment retributiu que es va acordar el passat 18 de setembre (1’5% + 0’25% + 0’20%), així com l’entrada en vigor de la millora que suposa la percepció del 100% de les retribucions en cas de baixa per incapacitat temporal des del primer dia. CCOO hem recordat que l’Administració es va comprometre fa tres setmanes a impulsar l’aprovació de les millores amb caràcter d’urgència. L’Administració ha avançat que a mitjans d’octubre es publicarà el decret llei que ho permetrà.

Ara, a per les pagues de 2013 i 2014: menys paraules i més fets

CCOO també hem tornat a exigir a l’Administració complir els Acords de retorn de les pagues. Hem demanat la convocatòria urgent de la Mesa per a negociar la calendarització del retorn de les pagues de 2013 i 2014, així com altres conceptes retributius, socials i de recuperació i millora de les nostres condicions de treball. L’Administració s’ha compromès a fixar la data i comunicar-la a la reunió de la propera Mesa, dilluns 8 d’octubre.

4 d’octubre de 2018 

21 de setembre de 2018

Acord sobre les funcions i horaris del personal TIS

ACORD SOBRE LES FUNCIONS I HORARI DEL PERSONAL TIS

Des del Comitè Intercentres us volem informar dels resultats dela consulta en referència a la proposta de funcions i horari del personal de la categoria professional integrador/a social TIS. Un 70% de les persones que van participar van manifestar el seu acord amb el contingut del text i conseqüentment vàrem procedir a la seva signatura el dilluns dia 17 de setembre.

Aquest acord serà d’aplicació aquest mateix curs i es publicarà als documents d’organització de centres. Hem adquirit el compromís del Departament de fer un seguiment de l’acord tot continuant treballant per assolir altres millores laborals. El Departament ens va informar que proximament organitzarà unes jornades de formació a les quals,com a representants del comitè hi assistirem.

Les coordinacions del personal TIS per territoris és una aposta del Departament per anar resolent les incidències i dubtes del dia a dia. En aquest cas us agrairíem que ens féssiu arribar les vostres opinions sobre les mateixes un cop estiguin en funcionament.

Així mateix moltes de vosaltres ens vàreu fer arribar observacions a les quals ens agradaria donar-vos  resposta. Seguidament us fem les següents consideracions.

El personal Tècnic en Integració Social és personal laboral del VI Conveni Únic de la Generalitat  que recull els drets i deures dels treballadors amb contracte laboral de la Generalitat. Així mateix se’ns anomena personal PAS, ja que dins del departament estem a la Direcció General de Serveis. En altres ocasions, com ara als documents d’organització de centres, també es refereixen al personal laboral com a personal d’atenció educativa ( PAE).

Independent del nom amb el qual es refereixen a nosaltres  en les instruccions queda clar que no correspon al personal TIS la realització d’activitats extraescolars  ni de monitoratge.

Igualment queda recollit que el personal integrador dins les seves competències ha de participar en les reunions de cicle, equips docents, claustres, agents educatius i socials externs i altres comissions recollides a les NOFC.

Com a Comitè Intercentres li  hem deixat clar al Departament queel personalTIS no ha de treballar en dos centres, que l’horari s’ha d’aproximar al màxim a l’horari lectiu dels alumnes, que de les funcions recollides en l’acord no s’han de fer totes, sinó que s’han de prioritzar i concretar en el pla de treball, que les 2’30h de preparació,formació i reciclatge no s’han de comptar en l’horari de permanència en el centre.

Malgrat tot hem de seguir treballant conjuntament amb la dignificació del personal laboral en  centres, fent notar que independentment de la nostra categoria professional la nostra tasca educativa té el mateix valor i la mateixa importància que la de qualsevol altre treballador/ade l’escola.

COMITÈ INTERCENTRES
CCOO       UGT USTEC-STEsAMRC       JUNTS

19 de setembre de 2018

Curs 2018-19

Més drets pels i les treballadores.Millor educació per a tothom

Iniciem aquest curs amb un nou Govern a Catalunya i a l’Estat espanyol, que manifesten públicament la seva voluntat d’enterrar l’etapa de les retallades i la LOMCE. Al mateix temps, els acords signats per CCOO i altres sindicats, de reducció de la temporalitat i recuperació dels drets arrabassats, han de ser concretats i desenvolupats en totes les seves potencialitats.


Aquest és un curs clau per enterrar definitivament l’etapa de les retallades i avançar en la millora de drets per a totes les treballadores i treballadors de l’educació, un pas imprescindible per assegurar la qualitat i la universalitat d’aquest dret pel conjunt de la societat.

CCOO ens situem com a fita pel 2018-19 avançar en l’organització i la mobilització de tots els sectors educatius per tal de garantir que els discursos i les bones intencions es transformin en millores concretes i tangibles.


#AmbTuTenimLaForça
Evolució dels pressupostos i de l’alumnat.

Malgrat l’increment del darrer curs, la pròrroga pressupostària ha afectat negativament, tallant una possible recuperació.
La combinació de la pròrroga pressupostària amb un lleuger increment d’alumnat d’aquest curs, torna a fer caure en un 3,29%, la inversió educativa per alumne, després de l’increment del curs passat.

Educar en llibertat

Durant tot el passat curs s’ha volgut situar l’escola en el mig del conflicte polític que vivim a Catalunya. Molt especialment a partir de l’1 d’octubre, l’escola i la gent que hi treballem ens hem vist sotmesos a crítiques massives en mitjans de comunicació per part de forces polítiques, denúncies judicials de famílies i de la fiscalia de l’Estat, i qüestionament de la nostra feina per una part de la societat.

Des del primer moment, CCOO hem sortit públicament en defensa dels nostres companys i companyes, de la seva professionalitat i rigor en el tractament dels temes que afecten el conjunt de la societat.

Així mateix, hem denunciat l’intent de barrejar el conflicte polític amb el model pedagògic de la immersió lingüística, que ha demostrat la seva eficàcia en l’assoliment del coneixement de les dues llengües oficials per tot l’alumnat, independentment del seu origen.

No sabem que passarà en els propers mesos, però malauradament, caldrà continuar mobilitzant-nos per defensar l’educació en llibertat. Hem de continuar reclamant a les forces polítiques que resolguin els problemes de la ciutadania, no que en generin de nous.

Planificació escolar i ràtios

L’evolució demogràfica i econòmica  de la societat catalana s'ha trobat amb una resposta política que no ha estat a l'altura de les circumstàncies:
           Per una banda tancaments a aules de P3.
          Per una altra, la massificació a les aules de secundària, construcció de barracots, increment de les ràtios i manca de professorat i personal laboral d’atenció educativa a la secundària obligatòria i a la postobligatòria.

Calen mesures concretes:

           Modificar la legislació catalana perquè els poders públics garanteixin el dret universal a l’educació.
           Acabar amb la supressió de més llocs de treball a l’educació, negociant processos de mobilitat, de formació, o d’altres mecanismes que permetin adaptar la plantilla als canvis demogràfics.
           Recuperar el mapa escolar com a instrument de planificació, amb la participació efectiva dels poders públics locals i de la comunitat educativa, comptant explícitament amb els Consells Escolars Territorials.
           Consensuar amb el Departament  possibles solucions temporals amb el conjunt de la Comunitat Educativa afectada Davant de la problemàtica d’escolarització de l’alumnat de secundària de molts municipis
           Construir o ampliar les instal·lacions necessàries als centres educatius. Creació d’institut-escola, per aprofitar espais, i per les seves possibilitats pedagògiques.

Com a proposta que engloba la millora de la qualitat educativa i la planificació en un moment com els actuals, sol·licitem al Departament d’Ensenyament que, de forma immediata, elabori la normativa corresponent per reduir gradualment les ràtios.

Segregació escolar

El passat 25 de juliol es van reprendre les sessions plenàries que, a iniciativa del Síndic de Greuges, reuneixen al conjunt de la comunitat educativa per analitzar la segregació escolar.

CCOO volem mullar-nos amb propostes viables per treballar contra la segregació. Assumirem que no totes puguin ser sense que això vulgui dir que renunciem a elles.

Ens preocupa especialment que deixar l’elecció de centre escolar a les mans del mercat -en aquest cas de les famílies o, millor dit, d’una part de les famílies- sense intervenció de l’Administració, implica incrementar la segregació escolar i guetitzar alguns centres educatius. Cal impulsar mesures en el procés d’admissió de l’alumnat que limitin els marges de tria d’escola, orientant i ordenant l’accés, així com per desenvolupar condicions d’escolarització equitatives.

Igualtat

Després de la presa de consciència feminista que la nostra societat està assumint col·lectivament, és necessari forçar les empreses i administracions en la implementació de mesures que garanteixin la igualtat de drets de dones i homes i l’Educació té un paper fonamental en un canvi cultural tan important com el què hem d’aconseguir. És per aquest motiu que el foment de la coeducació és fonamental. Entenem aquesta com la promoció d'una educació que potencia la igualtat real d’oportunitats, l’eliminació de qualsevol tipus de violència de gènere i de tota mena de discriminació per raó de sexe, així com la integració de forma explícita i amb continguts d’aprenentatge de la perspectiva de gènere.

La coeducació ha de ser un tema cabdal a tots els centres educatius, integrat dins del projecte de centre, on tota la comunitat educativa es formi i participi, i amb unes administracions que dotin dels recursos suficients per portar-ho a terme. Cal aconseguir a cada centre una persona responsable de la seva implementació amb el crèdit horari corresponent i suficient.

Menjadors escolars

El Departament acaba d’anunciar un nou Decret, que caldrà analitzar i debatre entre tots els membres de la comunitat educativa.
CCOO defensarem el nostre posicionament, incloent-hi la participació fonamental del Consell Escolar de cada centre en la definició i gestió del servei de menjador, inclòs en el Projecte Educatiu del Centre. Una gestió que haurà de tenir en compte, no únicament criteris econòmics, sinó també laborals, socials, de salut i de sostenibilitat ambiental com els següents:

         Donar prioritat a la qualitat educativa del servei de menjador.
    Reconèixer la condició d’educadores de les monitores i monitors de menjador.
         Garantir la coordinació entre l’equip educatiu de l’horari lectiu amb el del menjador.
         Avançar cap al menjador universal i gratuït.
         Garantir que cap alumne quedi fora del servei per problemes econòmics.
         Garantir la diversitat de menús per atendre la diversitat d’alumnat.
         Suport per l’alumnat que requereix suports intensius en l’horari lectiu.
         Limitar les ràtios d’alumnes durant el servei de menjador.

Oferta pública

Després dels acords signats per CCOO amb el Govern de l’Estat i amb el Govern de la Generalitat, per reduir la temporalitat a l’Administració, el Departament d’Ensenyament s’ha posat a treballar. No només amb la convocatòria de les prop de 2000 places anunciades amb anterioritat als acords, també per ordenar les convocatòries necessàries per assolir reduir la interinitat fins al 8% l’any 2022.

CCOO també treballem insistint en la negociació  d'un model extraordinari d'accés, que afavoreixi que totes les persones que no han pogut concursar en una oferta pública a conseqüència de les retallades i la limitació de la taxa de reposició, puguin veure reconegut el seu temps de treball.


Recuperació i millora de les nostres condicions de treball.
§  *S’ha de dignificar la categoria del personal laboral d’atenció educativa (PAE).Proposem la seva adscripció a la Direcció General de Professorat i altres professionals dels Centres Públics.

§   *Cobrir totes les substitucions i reduccions de jornada.

*Implementar l’Acord del 2005, incorporant una TEI a cada aula de P3.

*Incrementar el nombre de personal Educador d’Educació Especial i Tècnic d’Integració Social, per assegurar una bona implementació del Decret d’Escola Inclusiva.

*Garantir personal Educador d’Educació Especial a les Llars d’Infants del Departament d’Ensenyament que ho requereixin.

*Facilitar que el personal Auxiliar d’Educació Especial  esdevinguin personal Educador EE. A igual feina, igual categoria.

*Revisar i actualitzar les bases de funcionament de la borsa de treball.

*Treballar per garantir la jubilació parcial del personal laboral, tant fix com interí.

*Resoldre els problemes derivats de l’homologació i l’acreditació de la titulació requerida al personal Educador d’Educació Especial.

*Aconseguir la reducció horària del personal major de 55 anys per motius de salut.

*Recuperació del fons d’acció social i del complement de productivitat.

*Aplicació del mètode PSQCAT21 per a l’avaluació dels riscos psicosocials.

*Impuls del pla d’igualtat, Volem parlar de les polítiques d’igualtat i de la bretxa salarial.

*Recuperar i millorar els permisos i les llicències de conciliació de la vida familiar i laboral, evitant que penalitzin i tinguin efectes negatius en el càlcul de les pensions.

VI Conveni Únic
No ens conformem a reclamar el retorn d’allò que ens han pres, hem de posar en agenda la negociació de les nostres condicions salarials i de treball. Volem recuperar la negociació col·lectiva per posar al dia i per actualitzar el VI Conveni Únic de personal laboral perquè segueixi sent una  eina útil per la defensa i la millora de les condicions laborals. 

La responsabilitat d’un sindicat de classe és liderar la negociació col·lectiva que ha de permetre millorar les condicions de treball del conjunt de treballadors i treballadores, per aquest motiu vàrem  fer la denúncia del VI Conveni Únic a desembre de 2017.                       ARA VOLEM NEGOCIAR !!!

CCOO fa possible l'increment retributiu del 2018 i el 100% en cas d'IT


CCOO signa l'acord que possibilita l'increment retributiu de 2018 i cobrar el 100% del salari en tots els casos de baixa per IT al personal de la Generalitat


En la reunió d’avui de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de la Generalitat, CCOO ha signat l’acord a què s’ha arribat per fer efectiu l’increment salarial del 2018 i que possibilita, a més, cobrar el 100% del salari en tots els casos de baixa per IT.

L’acord només recull aquests 2 punts per la manca de voluntat del Govern de la Generalitat de retornar d’una vegada als seus treballadors i treballadores les pagues extres del 2013 i 2014 i els altres drets que ens van ser arrabassats. Només s’han compromès a iniciar aquesta negociació a principi d’octubre, en el marc de les negociacions per al pressupost de 2019.

CCOO mantenim l’exigència que ens retornin les pagues i la resta de drets, de recuperar el poder adquisitiu perdut i millorar-lo, però no hem volgut deixar passar la possibilitat d’incrementar els salari aquest any en un 1,95% ni la de cobrar el 100% del salari en cas de baixa per IT, en tots els casos de baixa.

CCOO volem recordar que l’increment del 2018 i la millora en cas d’IT han estat possibles per un acord que CCOO vam signar amb el Govern de l’Estat (conjuntament amb altres sindicats) i que es va traslladar als Pressupostos Generals de l’Estat de 2018. CCOO no volem perdre a Catalunya els beneficis d’aquest acord que hem liderat a l’Estat espanyol.

CCOO considerem una vergonya que la Generalitat de Catalunya sigui l’única administració de l’Estat que manté segrestades 2 pagues extres als seus treballadors/ores.

Alhora, CCOO ens neguem a ser l’única administració de l’Estat que no paga als seus treballadors/ores els 100% del salari en cas de baixa per IT. 150.000 persones de manera directa i més de 50.000 que se’n podran beneficiar posteriorment com a conseqüència d’aquest acord.

CCOO seguirem liderant la lluita per recuperar tot allò que és de les treballadores i els treballadors de la Generalitat, per la via de la negociació i per la via de la mobilització.

13 de setembre de 2018

Reunió del Comitè Intercentres amb el Departament


Resum de la reunió del 18 de juliol de 2018Acabades les vacances reiniciem el contacte amb vosaltres per desitjar-vos un bon inici de curs.  Així mateix aprofitem per fer-vos arribar un petit resum de la reunió que vàrem tenir el Comitè Intercentres  amb el Departament el passat 18 de Juliol.

Amb motiu de la formació del nou Govern i dels canvis produïts a la conselleria, va assistir a la reunió la nova Directora General de Serveis a la qual li vam fer un ampli resum de totes les demandes que tenim com a personal laboral posant l’èmfasi en la importància de la tasca que desenvolupem  en els centres i que cada cop som més necessaris per a la bona implementació del Decret d’Escola Inclusiva. Vam instar a la Directora que manifestés al Conseller la necessitat d’incrementar el pressupost que possibiliti el creixement i la cobertura de les substitucions d’aquest col·lectiu. 

Oferta d’ocupació pública.
Vam demanar al Departament la previsió d’oferta pública per aquest curs, davant dels compromisos públics de l’administració de la Generalitat de fer afectiva la reducció de la tassa de temporalitat dels seus treballadors i treballadores. El Departament manifesta que no pot concretar aquest punt, ja que depèn dels pressupostos de la Generalitat i que Funció Pública serà qui ens informi. Així mateix el  Departament explica que està treballant en els temaris de la categoria de Tècnic d’Educació Infantil.

Documents per a l’organització i gestió dels centres (curs 2018-2019).

No s’han fet modificacions destacades. El Departament ha acceptat alguna de les nostres propostes però no han volgut modificar algunes frases que, al nostre entendre,  poden portar a fer una mala interpretació de la norma. 
Aprofitem per recordar la importància de la lectura i el coneixement d’aquests documents que fan un recull de les funcions i dels horaris de cada categoria professional. Així mateix no hem d’oblidar que la normativa laboral que ens és d’aplicació és el VI Conveni Únic de personal laboral, l’Estatut dels treballadors, l’EBEP i d’altres lleis que ens són d’aplicació, per això us recomanem que davant de qualsevol dubte ens feu una consulta. 

Borsa de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència.

Pensem que cal fer un treball de profunditat amb la borsa, ja que arrosseguem problemes informàtics que fan que quan a les persones se’ls acaba un contracte, l’aplicatiu no actualitza la borsa automàticament i això crea molts problemes.  Per altra part, el Departament no veu necessari obrir la borsa ordinària anualment amb la qual cosa la borsa extraordinària es converteix en la normal... Tot plegat necessita una revisió que anem reclamant al Departament des de fa molt temps. També, un cop més, hem reclamat la convocatòria d’una Mesa tècnica sobre aquest tema. 

Plantilles per al curs 2018-2019.

El Departament ens diu que no hi ha previsió d’increment de plantilla per aquest curs per trobar-nos en situació de pròrroga pressupostària. Des de CCOO li manifestem que el nou Decret d’Escola Inclusiva no es pot implementar sense els recursos materials i humans necessaris. Les noves SIEIS no poden començar a treballar sense el personal educador corresponent i que el nombre de personal laboral d’atenció educativa és del tot insuficient.
El Departament manifesta que està gestionant amb Funció Pública i amb Economia l’increment de dotacions d’EEE per a les noves SIEI i AIS del curs 2018-2019. 
Us volem informar també que, a data de 8 de setembre el Departament ens ha informat  que es duran a terme contractes de durada determinada, amb una durada inicial fins al 31 de desembre, data fins a la qual la Intervenció General ha autoritzat aquestes contractacions. Per aquest motiu el Departament ha començat a oferir aquestes noves places que començaran a treballar als SIEI, AIS i IFE.
Estarem a l’expectativa del que vagi succeint durant aquest primer trimestre del curs i esperem que el Departament pugui  gestionar la pròrroga dels contractes per la resta del curs escolar, o bé la formalització de contractes nous, ja que no té cap sentit posar  aquestes persones a treballar en un centre i que marxin a mig curs.

Situació de les jubilacions parcials del personal laboral fix i temporal.

Com ja sabeu la jubilació parcial amb les condicions actuals finalitza a 31 de desembre de 2018. Per aquest motiu CCOO li hem demanat al departament que no tingui l’actitud restrictiva que ha tingut a l’hora d’autoritzar les jubilacions parcials del personal temporal (no fix), ja que la jubilació parcial a partir del 2019 encara és una incògnita. El Departament es va comprometre a revisar les peticions rebudes i tornar a valorar les que han estat denegades. 

  
Petició d’una Mesa tècnica per a tractar sobre les condicions de treball del personal TEI.

CCOO valorem necessari revisar les funcions i l’horari del personal Tècnic Especialista d’Educació Infantil. El Departament ha manifestat que està d’acord. Aviat el Comitè Intercentres presentarem una proposta d’ordre del dia juntament amb la petició per escrit de Mesa Tècnica.


Informació sobre la continuïtat del Pla experimental del primer cicle d’educació infantil en escoles rurals.

Des de CCOO  mostrem  la nostra preocupació per les condicions de treball de les educadores de llars d’infants que es contracten per dur a terme aquest Pla experimental que implementa el Departament, previ conveni amb els municipis interessats.
Per la seva banda el Departament ens informa que el Pla continuarà i s’incrementarà aquest curs 2018-2019.


Informació sobre el futur de les llars d’infants del Departament ubicades a la ciutat de Barcelona.

Per tractar aquest punt vam comptar amb la presència d’un representant del Consorci de Barcelona. Ens va sorprendre dient que no tenen previst el tancament de la llar d’infants El Vuit encara que les dades de matriculació siguin baixes i ens ha justificat el seguiment que s’està fent de la situació d’aquesta escola. Ens va sorprendre, ja que el Consorci va convocar a les treballadores del centre per anunciar-los-hi el seu tancament pel curs 19-20, i així li vam manifestar. També ens va dir que l’Ajuntament de Barcelona en el seu ideari li agradaria que totes les escoles de la ciutat fossin gestionades per l’administració municipal. El Comitè hem manifestat reiteradament  que el Vuit no es pot tancar ara ni en cursos vinents, que en tot cas, s’han d’establir les mesures necessàries per potenciar la matrícula i impulsar accions que així ho facilitin. També hem volgut deixar clar que l’àmbit on s’han de tractar aquests temes és el Comitè Intercentres  i que en cap cas podem estar d’acord amb el tancament d’una llar d’infants quan hi ha tanta demanda de places 0-3 sense cobrir. Així mateix vam manifestar, un cop mes, el nostre desacord amb la política de beques que té el Departament i que en el cas de Barcelona es fa molt evident.
El representant del Consorci també va destacar l’impuls dels instituts-escola i que, per exemple, la llar d’infants l’Airet s’ha incorporat a un d’aquests projectes. Aprofitem per manifestar que la incorporació de dues aules de P3 a la Llar incrementa la feina de la cuina i del personal de neteja i que si bé s’ha pres alguna mesura compensatòria, demanem més personal ajudant de cuina-netejadores.

7 de setembre de 2018

Proposta d'acord pel personal TIS. Ens interessa la teva opinió


Comitè Intercentres del Personal Laboral del Departament d'Ensenyament


Us presentem la proposta d'acord de les funcions i horari del personal tècnic d'integració social TIS. Aquesta proposta és el resultat de varies reunions de negociació. 


La proposta d'acord la tens en el següent enllaç:

https://drive.google.com/file/d/1CSEYnppNV9fZLmh88fwFpHzpAnSpCor5/view?usp=sharing.

La vostra opinió és del tot necessària per que des del Comitè Intercentres puguem donar el vist i plau en aquesta proposta que un cop signada seria d'aplicació i es publicaria en els documents d'organització i gestió de centre.

És per això que ens agradaria saber la teva opinió emplenant el següent formulari:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhMBrgGBGfelMp1CNbI7rpd0bJGbL9juiBlvyaLmxIFoECaQ/viewform?usp=sf_link.

16 de juliol de 2018

Consulta les llistes definitives dels contractes temporals pel professorat de religió


Ja estan publicades a la web del Departament d'Ensenyament les llistes definitives per la contractació de professors i professores de religió en règim de contracte laboral temporal per ocupar els llocs de treball vacants l'1 de setembre de 2018 i fer les substitucions dels llocs reservats als i les titulars.