15 de gener de 2019

Informacions oposicions de TEI i TIS

Informacions oposicions de TEI i TIS

En la mesura que hem anat informant que el Departament convocarà una Oferta Pública d’Oposició on sortiran 380 places fruit de l’Acord de Govern del 2017, i 376 places de TEI més 73 places de TIS que s’han publicat, per Acord de Govern al desembre de 2018,  anomenades places PESCO (Oferta d'Ocupació Pública parcial per a l'Estabilització i Consolidació de l'ocupació temporal del personal al servei de l'Administració) s’han generat dubtes i neguits que ens heu fet arribar.

Des de CCOO volem aclarir la situació que, de fet, és força complexa atenent que algunes qüestions encara no estan tancades i definitivament decidides.

Aquests acords de Govern pretenen fer front al alt índex de temporalitat de l’administració. En el cas del personal laboral les taxes de temporalitat són molt elevades de fet, tant les TEIs com les TIS son dos col•lectius ens els que gairebé tot el personal que hi treballa té un contracte temporal.

Recordem que previ al concurs oposició es durà a terme un concurs de canvi de destinació de la totalitat de les places de TEI en un termini no superior als sis mesos. El Departament ha manifestat que el vol dur a terme durant el primer trimestre d’aquest any. En aquest concurs participa el personal fix que vulgui promocionar o fer un trasllat de lloc de treball. Per tant, properament tindrem coneixement de la convocatòria del concurs de canvi de destinació.

Pel que fa al Concurs-Oposició el Departament manifesta que la seva intenció és ajuntar  els dos blocs de places a la mateixa convocatòria i amb la mateixa prova d’oposició. Un cop superat l’examen d’oposició que és eliminatori, en la fase de concurs, a les places PESCO (376) només es valorarà l’experiència professional en llocs d’igual o similar categoria i el nivell de les competències en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació acreditades mitjançant certificat ACTIC o equivalent. Les places (380)  que recullen l’Acord de Govern la Generalitat de 2017 es valorarà segons els criteris del VI Conveni Únic. Això vol dir que hi hauria dues valoracions diferents en la fase de concurs.

Aquesta proposta del departament crea dubtes, entre d’altres, amb quins criteris es determinaran quines seran places Pesco i quines no.

Des de CCOO volem que totes les places surtin en un únic procés d’oposició i amb els mateixos criteris a la fase de concurs.

Segons les informacions del Departament es preveu que la convocatòria del concurs oposició de TEIS es dugui a terme durant el curs 2019-2020, del concurs oposició de TIS no ha fet cap manifestació. CCOO treballarem per que aquests processos d’oposició s’ajustin a la normativa, facilitant a les persones que es  presentin la informació necessària i contrastada.

Pel que fa al temari de les oposicions del personal TEI s’hi està treballant però  encara no està acordat. Pel que fa al temari de la categoria de TIS el Comitè Intercentres encara no ha tingut cap reunió al respecte.

A CCOO farem cursos per fer la preparació de les oposicions de TEI i de TIS. Així mateix el Departament va manifestar que facilitarà informació relacionada amb el temari en el seu web.

ACTIC
La sigla ACTIC correspon a la denominació “acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació”.

L’ACTIC és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

L’ACTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències en TIC mitjançant una prova per ordinador que s’avalua automàticament. La prova és telemàtica, encara que s’ha de fer en un centre col•laborador reconegut per la Generalitat, el qual garanteix que es fa en les condicions adequades. Hi ha més de 350 centres distribuïts per tot Catalunya, amb molta diversitat d’horaris d'avaluació. La sol•licitud d’acreditació i l’obtenció del certificat també són telemàtics. No cal esperar cap convocatòria per presentar la sol•licitud.

Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen un certificat (bàsic, mitjà o avançat) que emet la Generalitat, i que els possibilita acreditar un determinat nivell (1, 2 o 3, respectivament) de competències en TIC davant de qualsevol empresa o administració. Aquests certificats són, doncs, una eina que pot facilitar l'obtenció d'una feina, la promoció professional, l'accés a eines d’aprenentatge virtual o l'obtenció d'una certificació professional.

Us recomanem que visiteu i us informeu en aquesta adreça web:
https://actic.gencat.cat/ca/inici/
On trobareu tota la informació relacionada amb les ACTIC com ara;
  • Competències, nivells i certificats
  • Procediment per obtenir l'acreditació
  • Material de difusió
  • La prova d'avaluació
  • Requisits i funcionament dels centres col•laboradors
Si ho considereu necessari podeu realitzar els cursos a través de l’oferta formativa del  Departament d’Educació.

CCOO a través de la Fundació Paco Puerto també ofereix cursos ACTIC ja que és un centre col•laborador.   https://es.fundaciopacopuerto.cat/11 de gener de 2019

SALUT LABORAL : Parlem de la prevenció

SALUT LABORAL : Parlem de la prevenció
La Prevenció de riscos laborals té com a objectiu fonamental que la seguretat i la salut del personal treballador no es vegin alterades per unes condicions inadequades dels llocs de treball.
Pots veure del document aquí

10 de gener de 2019

Jubilació parcial: Realitat o ficció?


Pots descarregar-te el PDF aquí
Jubilació parcial: Realitat o ficció?
Quines són les condicions a partir del 2019
La jubilació parcial ha estat fins ara, el mecanisme absolutament majoritari al nostre sector, d’accés progressiu a la jubilació, alhora que ha suposat la renovació i rejoveniment de les plantilles.
El 16 de març de 2013 es va publicar el Real Decreto Ley 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors/es de major edat i promoure l’envelliment actiu, on es modificava la jubilació parcial, endurint notablement les condicions d’accés. Aquesta mesura del Govern central ha estat denunciada reiteradament per CCOO perquè trenca els acords sobre pensions i jubilacions que recollia el Pacte de Toledo.
És important saber que la jubilació parcial NO desapareix a partir de gener de 2019 sinó que CANVIA, ja que no es podran seguir aplicant els acords d’empresa sobre els plans de jubilacions parcials vigent fins a desembre de 2018.
CCOO considerem que aquest nou tipus de jubilació parcial ha de ser d’aplicació pel personal laboral del VI Conveni Únic i així ho defensarem davant de la Funció Pública

Quines són aquestes noves condicions per el personal de l’aministració?

Antiguitat mínima a l’empresa
Anys  cotitzats
Reducció Min./Max.
Edat
Tipus de contracte
6 anys
33*
25% a 50%
2 anys abans de l’edat de jubilació ordinària
Altres contractes

* En el supòsit de persones amb discapacitat o disfunció psíquica igual o superior al 33%, el període exigit serà de 25 anys

I per als Mutualistes, cotitzants abans de 01/01/1967 es mantenen condicions especials
Quin serà el percentatge de cotització a la Seguretat Social durant la jubilació parcial?
Aquí és on sorgeix el problema donat que durant la jubilació parcial, tant l’empresa com el treballador/a jubilat parcialment, hauran de cotitzar per l’equivalent al 100% de la Base de Cotització amb independència de la jornada efectiva de feina. L’augment tant en l’edat d’accés, com en el percentatge de cotització s’està fent de manera gradual des de 2013 fins a 2027 en els següent termes:

Any
Anys Cotitzats
Edat mínima per accedir
Percentatge de cotització
2019
33 anys
a partir de 34 anys i 9 mesos
62 anys i 4 mesos
61 anys i 8 mesos
80%
2020
33 anys
a partir de 35 anys
62 anys i 8 mesos
61 anys i 10 mesos
85%
2021
33 anys
a partir de 35 anys i 3 mesos
63 anys
62 anys
90%
2022
33 anys
a partir de 35 anys i 6 mesos
63 anys i 4 mesos
62 anys i 2 mesos
95%
2023
33 anys
a partir de 35 anys i 9 mesos
63 anys i 8 mesos
62 anys i 4 mesos
100%
2024
33 anys
a partir de 36 anys
64 anys
62 anys i 6 mesos
100%
2025
33 anys
a partir de 36 anys i 3 mesos
64 anys i 4 mesos
62 anys i 8 mesos
100%
2026
33 anys
a partir de 36 anys i 3 mesos
64 anys i 8 mesos
62 anys i 10 mesos
100%
2027
33 anys
a partir de 36 anys i 6 mesos
65 anys
63 anys
100%I en cas de contracte temporal o fix discontinu?

És condició indispensable haver cotitzat ininterrompudament i a jornada completa a la Seguretat Social com a mínim els 6 últims anys anteriors a la sol·licitud de jubilació parcial. Això afecta als contractes temporals o fixes discontinus, que en aquest cas es veuen exclosos de la jubilació parcial.
Si compleixo amb les condicions exigides, que haig de fer per jubilar-me parcialment?

  • Fer la sol·licitud de jubilació parcial al Departament d’Educació concretant l’horari de la nova jornada.
  • Sol·licitar davant l’entitat gestora corresponent de la Seguretat Social, la pensió de jubilació parcial amb anterioritat a la data de reducció de jornada (fins a 3 mesos màxim). Aquesta comunicarà en un termini de 10 dies, la quantitat de la pensió que et correspon, podent fer al·legacions si no hi estàs conforme.
  • L’empresa haurà de formalitzar i enregistrar simultàniament dos contractes, un a temps parcial amb tu per la nova jornada reduïda i un altre amb el treballador/a rellevista (fins que tu accedeixis a la jubilació total) sense que pugui ser inferior a la jornada que tu et redueixes.

Quina penalització tinc per accedir a la jubilació parcial?
NO t’aplicaran cap percentatge reductor a la pensió que et correspongui per no arribar a l’edat ordinària d’accés a la jubilació. que t’aplicaran, en canvi, percentatges reductors si no tens els anys de cotització que per a cada any es marquin.

Quan em jubili totalment, cobraré menys que si hagués seguit treballant amb jornada completa?
NO, ja que en accedir a la jubilació total et recalcularan la pensió de jubilació que et correspongui, incrementant les bases de cotització de les teves nòmines reduïdes, fins al 100%. És a dir, que a tots els efectes serà com si haguessis estat treballant i cotitzant amb la jornada completa, sense reducció de cap mena.


Com variaran tant el meu salari com la meva pensió mentre estigui parcialment jubilat?

  • Al teu salari per la jornada parcial se li aplicaran els increments i complements que es pactin en la negociació col·lectiva.
  • A la teva pensió de jubilació se li aplicaran els increments i revaloritzacions que es fixin normativament, com a la resta de pensions de jubilació.

Tindré els mateixos avantatges que s’ofereixen als pensionistes encara que tingui un contracte a temps parcial?

, des del moment en què se’t reconegui la situació de jubilació parcial adquiriràs tots els teus drets (metges, farmacèutics, socials, descomptes en transports, etc.) com a pensionista.

Des de CCOO insistim en la importància d’aquesta modalitat de jubilació i el que representa per al conjunt de la societat. És per això que continuem lluitant, allà on correspon, per al seu manteniment i la seva millora.Pots descarregar-te el PDF aquí

8 de gener de 2019

CCOO signa l’increment salarial de l’any 2019 per al personal de la Generalitat


Les retribucions del personal de la Generalitat creixeran des l’1 de gener de 2019 el 2,25%
CCOO signa l’increment salarial de l’any 2019 per al personal de la Generalitat
A l'àmbit de l'educació aquest acord és d'aplicació a les treballadores i treballadors (funcionaris o laborals) dels centres públics de la Generalitat, de les universitats públiques i dels centres concertats.

Avui s’ha reunit la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de la Generalitat i ha acordat l’increment retributiu per l’any 2019.
L'increment de les retribucions per a 2019 estableix una pujada fixa del 2,25% en tots els conceptes i per a totes les empleades i empleats públics de la Generalitat, a la qual cal sumar un percentatge variable que pot arribar al 0,25%, lligat a l'evolució del PIB.
Els empleats públics comptaran, a més, amb un altre 0,25% de fons addicionals que cal negociar amb els sindicats de la Mesa com es farà el repartiment.
Increment retributiu 2019
FIXE
2,25%
+ Fins a 0,25% (segons PIB) a partir de juliol:
PIB igual a 2,1%
2,30%
PIB igual a 2,2%
2,35%
PIB igual a 2,3%
2,40%
PIB igual a 2,4%
2,45%
PIB igual o superior a 2,5%
2,50%
+ 0,25% fons addicional
+ 0,25%
L’acord signat avui incorpora l’increment que CCOO ja va acordar el passat mes de març a Madrid en el marc del “II Acord per a l’ocupació pública i de condicions de treball”.
El proper 15 de gener continua la negociació de recuperació de drets
Aquest acord d’increment retributiu s'uneix a altres signats per CCOO amb el Govern de la Generalitat els últims mesos.
CCOO després d'un procés de negociació i pressió intensa va aconseguir el passat desembre de 2018 l’acord amb garanties per a la recuperació de les pagues de 2013 i 2014.
El mateix Acord contemplava el compromís de noves mesures socials, laborals, i de flexibilitat i conciliació de la vida familiar i laboral, entre d'altres. Aquesta negociació començarà el proper 15 de gener de 2019.
Anteriorment CCOO també va signar l’acord per recuperar el 100% de sou  en tots els casos d’Incapacitat Temporal (IT), des del primer dia, o l'acord per reduir la temporalitat del 30% al 8%, donant estabilitat a les plantilles, que ha possibilitat aprovar una àmplia oferta d’ocupació pública enguany i durant els propers anys.
CCOO emplaça al Govern a mantenir aquesta línia de recuperació de la negociació col·lectiva, a comprometre’s -amb fets, no amb paraules-  i reconèixer l'esforç que els empleats públics han fet per mantenir els serveis públics, amb la seva dedicació, esforç i professionalitat.
CCOO continuarà amb la lluita per la recuperació dels drets arrabassats i la millora de les condicions de treball. Encara ens queden molts drets i retribucions per recuperar: revertim les retallades, recuperem drets, salaris i ocupació, millorem de les condicions de treball, defensem els serveis públics, defensem la negociació col·lectiva...

Oferta d'ocupació pública

ACORD GOV/156/2018, de 20 de desembre, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'estabilització i consolidació de l'ocupació temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per al 2017.Per aquest Acord de Govern s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial de 15.018 places per a l'estabilització i consolidació de l'ocupació temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per al 2017, distribuïdes en els cossos i escales de funcionaris i grups i categories de personal laboral consignades en els annexos d'aquest Acord.

En l'annex 2 es troben especificades totes les places dels diferents departaments que seran ofertades per ser cobertes per personal laboral.

Pel que fa al Departament d'Educació ofertarà:

376 places de TEI
73 places  de TIS.

Aquest acord també preveu que, abans d’iniciar el procés d’oposició es realitzi un concurs de canvi de destinació (trasllats i promoció interna) pel personal fix de la categoria de TEI.

En aquest concurs de canvi de destinació hi podrà participar el personal laboral fix que reuneixi els requisits que especifiqui la convocatòria, com ara, el de titulació i d'altres com per exemple el certificat ACTIC o equivalent.

De les places que sortiran a canvi de destinació, s'ofertaran  totes, menys les que ja estan ocupades per personal fix. 

Els concursos de canvi de destinació s'han de convocar en el termini màxim de sis mesos a partir de la vigència d'aquest AcordUn cop finalitzat aquest procediment ja es podrà començar a concretar el procés d’Oferta Pública d'Ocupació.

De l'evolució de tot el procés us anirem informant puntualment.