16 de juliol de 2018

Consulta les llistes definitives dels contractes temporals pel professorat de religió


Ja estan publicades a la web del Departament d'Ensenyament les llistes definitives per la contractació de professors i professores de religió en règim de contracte laboral temporal per ocupar els llocs de treball vacants l'1 de setembre de 2018 i fer les substitucions dels llocs reservats als i les titulars. 

11 de juliol de 2018

Borsa de treball de Personal Laboral de Serveis i Atenció Educativa

El Departament d'Ensenyament ens ha fet saber que comencen les tasques d’incorporació de les persones de borsa oberta a la borsa ordinària i posteriorment  l’actuació per a regularitzar els mèrits a data de 30/6/2018 de tots els candidats de la borsa. 

Per aquest motiu des d’avui dia 11 i fins diumenge 15 l’aplicació informàtica de la borsa no estarà operativa per a l’accés dels candidats i candidates.

Dilluns 16  de juliol, el Departament  farà pública la resolució d’incorporació de candidats i candidates i de regularització de mèrits.

5 de juliol de 2018

Revertim les retallades, millorem en drets i condicions de treballCobrar el 100% del salari en tots els casos de baixa per it


La publicació el 4 de juliol al BOE dels Pressupostos Generals de l’Estat permet que les diferents administracions públiques puguin acordar pagar als seus treballadors i treballadores el 100% del salari en cas de baixa per IT, en tots els casos.

Aquest dret ens ho vam arrabassar l’any 2012 per decret. Des de CCOO sempre hem denunciat el caràcter injust i absurd de castigar a les treballadores i treballadors malalts i durant aquests anys, hem anat incrementant els supòsits de cobrament del 100%.

Ara ha desaparegut el topall que suposava la normativa bàsica estatal que impedia estendre el dret a tots els casos de baixa per IT. Exigim, doncs, posar punt final a aquesta retallada que pretenia fer caixa amb les malalties.

Cal tenir present que, a l’educació, aquesta modificació té efectes, directes o indirectes, sobre el personal de l’ensenyament obligatori públic o concertat, les universitats públiques i el personal laboral del Departament.


Cobrar l’increment salarial amb efectes 1/1/2018


La Llei de Pressupostos de l’Estat també recull l’increment salarial de l’1,50% per a tot l'any 2018, més un 0,25 % addicional amb efectes 1 de juliol. També és normativa bàsica, i per tant ens ho han de pagar sí o sí, no cal donar-li voltes. Malauradament, no és aquest la intenció del govern de la Generalitat que verbalment ja ha manifestat la seva falta de disposició per fer efectiu el pagament amb caràcter immediat.

CCOO hem reclamat reiteradament la convocatòria d’una Mesa General de Negociació, on més enllà de recuperar els drets que ens van ser arrabassats - recordem, per exemple que ens deuen les pagues de 2013 i 2014- volem negociar millores en les nostres condicions de treball. Finalment, la Generalitat s’ha vist obligada a cedir i ha convocat Mesa General de la Funció Pública pel 20 de juliol. Tenim doncs, una data concreta per exigir el pagament sense dilacions de l’increment salarial del 2018, encetar la reversió completa de les retallades i avançar en nous drets.

Ara ens toca a Nosaltres!


28 de juny de 2018

Documents d'organització i gestió del centre per al curs 2018-2019. Principals novetats.


Documents d'organització i gestió del centre per al curs 2018-2019. Principals novetats

El Departament d'Ensenyament ha publicat la resolució per la qual s'aproven els documents per a l'organització i gestió dels centres per al curs 2018-19. 

Accès al Portal de Centre del Departament d'Ensenyament

Portal de centres d'altres titularitats

Enllaç als documents des del portal de centres

Enllaç a les principals novetats dels documents per a l’organització i la gestió dels centres del curs 2018-2019 


Projecte educatiu de centreCurrículumOrganització del centreGestió del centre
Avaluació de centre .pdfCicles de formació professional. Curs per a
l'accés al grau mitjà i Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior .pdf
Organització de les llars d'infants .pdfActuacions del centre en diversos supòsits .pdf
Convivència i clima escolar .pdfCicles esportius LOGSE i LOE .pdfOrganització del temps escolar.pdfAspectes específics amb relació als alumnes dels centres de formació d’adults .pdf
Documents de gestió del centre .pdf Concreció i desenvolupament del currículum de l'educació infantil i primària .pdfÒrgans unipersonals de direcció i de coordinació  .pdfAssegurances, reclamacions patrimonials i assistència jurídica al personal .pdf
El tractament i l'ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic .pdfConcreció i desenvolupament del currículum del batxillerat .pdfPersonal d'administració i serveis i professional d'atenció educativa .pdfFormació del personal dels centres educatius i formació inicial d’estudiants universitaris en pràctiques .pdf
Innovació pedagògica .pdfConcreció i desenvolupament del currículum competencial i l'orientació educativa a l'ESO .pdfPersonal docent .pdfGestió del personal d’administració i serveis i dels professionals d’atenció educativa .pdf
Objectius prioritaris del sistema educatiu i projecte educatiu de centre .pdfCurrículum del primer cicle de l’educació infantil .pdfZones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER .pdfGestió del personal de les llars d’infants .pdf
Participació de la comunitat educativa .pdfCurrículum dels ensenyaments d’idiomes .pdfGestió del personal docent  .pdf
Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement .pdfEnsenyaments artístics superiors .pdfGestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre. Registre d'alumnes .pdf
Ensenyament de la religió .pdfImplantació de les eines d'administració electrònica als centres del Departament .pdf
Ensenyaments  de dansa de grau professional .pdfPrevenció de riscos laborals.pdf
Ensenyaments  de música de grau professional .pdfProtecció de dades personals, ús d'imatges, propietat intel·lectual i Internet .pdf
Ensenyaments en els centres de formació d'adults .pdfRecollida de dades a efectes estadístics .pdf
Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars  .pdfSalut escolar en els centres educatius .pdf
Formació professional en alternança (dual i simple).pdfSituacions específiques dels alumnes .pdf
L’educació bàsica als centres d’educació especial .pdf Ús social dels centres .pdf
Programacions i recursos didàctics .pdf
Programes de formació i inserció:desenvolupament i aplicació .pdf
Servei d'assessorament i servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges a la formació professional .pdf
Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música .pdf
Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa .pdf
Títols propis: CFGM d'Animació en circ, CFGS en Arts del Circ i CFGS en Tècniques d'Actuació Teatral .pdf


Novetats
Principals novetats dels documents per a l’organització i la gestió dels centres del curs 2018-2019

Documents de gestió del centre
Es fa constar l’obligatorietat de publicar a la pàgina web dels centres públics els diferents documents de gestió del centre.

El tractament i l’ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic
S’enllaça amb el document “El model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya. L’aprenentatge i l’ús de les llengües en un context educatiu multilingüe i multicultural”.

Innovació pedagògica
Es concreta la informació a partir del document “Marc de la innovació pedagògica a Catalunya”.

Cicles de formació professional. Curs per a l’accés al grau mitjà i Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior
Es desenvolupa l’acció tutorial i l’orientació acadèmica, i es detalla l’informe personal d’orientació professional.

Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària
Es fa constar el desplegament del Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l’orientació educativa a l’ESO
S’aprofundeix en el desplegament del currículum competencial en cada àmbit i es formula un nou pas per a l’assoliment de les competències per part dels alumnes.

Ensenyaments de música de grau professional
Es permet que es presentin a la prova d’accés als ensenyaments artístics superiors de música, en casos excepcionals, alumnes majors de 16 anys que estiguin cursant o hagin superat la prova d’accés a sisè curs de grau professional.

Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació
Es crea un apartat específic per als instituts escola, es detalla que cal un nomenament explícit del coordinador o coordinadora de prevenció de riscos laborals i s’estableix una nova assignació horària per a aquests òrgans unipersonals.

Personal docent
Nova redacció explicativa dels mestres especialistes en el suport a la inclusió, dels professors de l’especialitat d’orientació educativa i dels mestres de pedagogia terapèutica i dels professors de suport intensiu per a l’escolarització inclusiva.

Zones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER
S’especifica que correspon a la direcció de la ZER assignar a cada escola el nombre de llocs de treball i l’especialitat docent, i es concreten les comissions de seguiment en la implementació del pla experimental del primer cicle d’educació infantil a l’escola rural.

Actuacions del centre en diversos supòsits
S’exposen les funcions de l’equip d’assessorament tècnic civil en l’àmbit de família i s’enllaça amb el “Protocol per a l’atenció i acompanyament de l’alumnat transgènere en els centres educatius”.

Formació del personal dels centres educatius i formació inicial d’estudiants universitaris en pràctiques
S’afegeix un nou apartat explicatiu de la formació inicial d’estudiants universitaris en pràctiques.

Protecció de dades personals, ús d’imatges, propietat intel·lectual i Internet
S’ha adequat el document al nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).

7 de juny de 2018

Pla de formació 2018

Pla de formació per al personal d’administració i serveis  del Departament d’Ensenyament

Any 2018Períodes d’inscripció


·         Període 1:
Activitats que es realitzaran entre el 12/02/2018 i el 31/05/2018

Inscripció: del 20/12/2017 al 15/01/2018

Validació dels caps: del 29/01/2018 al 2/02/2018·        Període 2:
Activitats que es realitzaran entre l’1/06/2018 i el 31/07/2018


Inscripció: del 20/04/2018 al 30/04/2018

Validació dels caps: del 14/05/2018 al 18/05/2018·         Període 3:
Activitats que es realitzaran entre el 3/09/2018 i el 30/11/2018


Inscripció: del 5/06/2018 al 13/06/2018

Validació dels caps: del 27/06/2018 al 3/07/2018

  

Com inscriure’t…

Heu d’entrar al següent enllaç:

Les persones interessades a inscriure’s a qualsevol activitat de formació del Pla de Formació per al PAS  han de fer la sol·licitud en línia mitjançant el botó Forma't de la dreta d'aquesta pàgina.Tot i això, un cop tancat el període d’inscripció, si encara queden places lliures en activitats, també es podran sol·licitar.
Important:
Cal recordar que els empleats públics tenen dret a 40 h de formació. Per aquest motiu es recomana consultar tota l’oferta formativa i en cas que una inscripció estigui tancada, es reservi les hores per poder realitzar la inscripció en el moment que s’obri.

TIPUS DE FORMACIÓ

Formació a partir de necessitats dels col·lectius

Són activitats dissenyades a partir de diverses fonts d’informació:
 • · Qüestionaris de detecció de necessitats a responsables d'unitats i serveis, directors de centres educatius i personal d'administració i serveis
 • ·  Anàlisi de qüestionaris de satisfacció d’alumnes
 • ·  Anàlisi d’informes de formadors
 •    Revisió de programes formatius
Formació a mida

Són les activitats dissenyades a partir de les propostes realitzades per les unitats o serveis del Departament, a través de la fitxa de formació a mida.


Formació estratègica

Són les activitats planificades conjuntament amb unitats del Departament en matèria de prevenció dels riscos del lloc de treball, protecció de dades personals, transparència i accés a la informació, procediment administratiu, administració electrònica, Esfer@, etc.


Compromisos per a la formació

Per tal de garantir la qualitat i l’eficiència de la formació, són condicións indispensables per a totes les activitats:
·         En el cas que una persona s’hagi inscrit i per motius personals o professionals no hi pugui assistir, caldrà informar la baixa al Servei de Formació, amb una setmana d’antelació al començament de l’activitat. D’aquesta manera es podran cobrir les baixes amb persones que no hagin estat acceptades. En el cas que la persona no comuniqui la baixa, se li comptabilitzaran les hores de formació.

·         En el cas de la formació en prevenció de riscos laborals del lloc de treball, és obligatòria segons la normativa vigent.


         En el cas d’activitats amb avaluació de la transferència, la persona s’haurà de comprometre a transferir els aprenentatges al lloc de treball i a mesurar-los, a través d’una carta de compromís.


4 de juny de 2018

Curs d'habilitació per al personal Educador d'Educació Especial del bloc 2

Curs d'habilitació per al personal Educador d'Educació Especial del bloc 2


El Departament ho realitzarà del 15 de juny al 15 de juliol de 2018. La formació serà virtual, amb dues sessions presencials que tindran lloc en els centres i en les dates que s’indiquen a continuació:

-          Institut Salvador Seguí de Barcelona – Sessions presencials el 5 i el 12 de juliol
-          Institut Mont Roig de Terrassa – Sessions presencials el 4 i l’11 de juliol
-          Institut Montilivi de Girona – sessions presencials el 3 i el 5 de juliol
-          Institut Gaudí de Reus – sessions presencials el 3 i el 12 de juliol
-          Institut Ronda de Lleida – sessions presencials el 3 i el 13 de juliol.

El Servei de Formació es posarà en contacte amb vosaltres  per comunicar-vos l’edició i el centre que teniu assignats.

Qui està al Grup 2? 

El personal laboral temporal que disposa de titulació de l’àmbit educatiu, d’entre les titulacions establertes per la Resolució de 22/6/2017.

Així mateix han de complir el requisit d’antiguitat mínima necessària de 2 anys en la categoria professional d’educador/a d’educació especial en centres públics.

Trobareu tota la informació al PORTAL DE CENTRES 

Si teniu qualsevol dubte o incidència, recordeu que us podeu posar en contacte amb els delegats o delegades de CCOO més properes. 

15 de maig de 2018

La Federació d'Educació de CCOO fa 40 anys!
El pròxim mes de juny farà 40 anys que la Federació d'Educació de CCOO va realitzar el seu 1er Congrés a Barcelona; per commemorar-ho el darrer Congrés de la FECCOO (12è) va aprovar realitzar un seguit d’activitats que recordés la nostra història, però amb voluntat de fer propostes de futur. Per això tenim la satisfacció de convidar-vos a les següents activitats. 


  Dijous 31/5/18

  Sala d’actes de CCOO
  Via Laietana 16 de Barcelona (Metro Jaume I)

 • 18h Obertura del 40è aniversari de la FECCOO amb una salutació Javier Pacheco, Secretari General de les CCOO de Catalunya.
 • 18h 10m Taula Rodona 1 “El dret a l'educació qualitat i equitat” amb: Xavier Martínez Celorrio i Ainna Tarabini. Modera Joan Carles Gallego.
 • 19h 25m Presentació del llibre” 40 anys Construint educació a Catalunya” a càrrec de Manel Pulido, Rosa Sans i Quim Fornés.
 • A partir de 20h Inauguració de l’exposició “40 anys de la FECCOO” a l’entrada de la seu de CCOO amb COPA DE CAVA per brindar per aquests 40 anys de lluita.
  Divendres 8/6/18

  Sala d’actes de CCOO
  Via Laietana 16 de Barcelona (Metro Jaume I)

 • 18h Taula Rodona 2 “Educació al llarg de la vida” amb Marina Subirats i Victor Rios. Modera Joana Agudo.
 • 19h 30m Taula Rodona 3 “Escola i Territori” amb Joan Manuel del Pozo i Tana Serra Moderació i presentació Ramon Plandiure i Josep Miquel Lacasta.
 • 21h 30m SOPAR i Festa a L’Estació de França. Preu 25 euros. Us podeu inscriure al formulari que teniu a sota.


Inscripció al sopar en aquest formulari:
https://goo.gl/forms/VmEiVT2F7YAQrpWQ2

Escola d'Estiu 2018
Escola d’Estiu 2018


La Federació d’Educació de CCOO de Catalunya juntament amb la Fundació per a la Formació i l’Estudi Paco Puerto organitzen l’Escola d’estiu 2018, un espai d’aprenentatge i estudi per als professionals del sector de l’educació. Tots els cursos tenen sol·licitat el reconeixement al Departament d’Ensenyament.
En aquesta nova convocatòria es realitzaran vuit cursos, en la modalitat presencial i mixta (presencial i distància) i seran els següents:

CCOO BARCELONA
Aprenentatge basat en projectes. 30 hores. Modalitat mixta. 22 hores teleformació. 8 hores presencial.
Dates: Del 2 al 13 de Juliol.
Informació i inscripcions: https://fundaciopacopuerto.cat/curso/aprenentatge-basat-en-projectes-67092/
Intel·ligències múltiples. 30 hores. Modalitat mixta. 22 hores teleformació. 8 hores presencial.
Dates: Del 2 al 13 de Juliol.
Informació i inscripcions: https://fundaciopacopuerto.cat/curso/intel%E2%80%A2ligencies-multiples-67089/
Inclusió educativa i altes capacitats. 30 hores. Modalitat mixta. 22 hores teleformació. 8 hores presencial.
Dates: Del 2 al 13 de Juliol.
Informació i inscripcions: https://fundaciopacopuerto.cat/curso/inclusio-educativa-i-altes-capacitats-67090/
Metodologia CLIL (AICLE). 90 hores. Modalitat presencial.
Dates: Del 2 al 25 de Juliol.
Informació i inscripcions: https://fundaciopacopuerto.cat/curso/metodologia-clil-aicle-90-hores-67093/
CCOO CORNELLÀ
Programar en competències. 30 hores. Modalitat mixta. 25 hores presencial. 5 hores distància.
Dates: Del 2 al 6 de Juliol
Informació i inscripcions: https://fundaciopacopuerto.cat/curso/programar-en-competencies-67094/
CCOO GIRONA
Programar en competències. 30 hores. Modalitat mixta. 25 hores presencial. 5 hores distància.
Dates: Del 9 al 13 de Juliol
Informació i inscripcions: https://fundaciopacopuerto.cat/curso/programar-en-competencies-67096/
CCOO LLEIDA
Iniciació a la programació robòtica com a eina d’aprenentatge a l’educació infantil i primària. 30 hores. Modalitat mixta. 20 hores presencial. 10 hores distància
Dates: Del 5 al 12 de Juliol
Informació i inscripcions: https://fundaciopacopuerto.cat/curso/iniciacio-a-la-programacio-i-robotica-com-a-eina-daprenentatge-a-leducacio-infantil-i-primaria-67110/
CCOO MARTORELL
Programar en competències. 30 hores. Modalitat mixta. 25 hores presencial. 5 hores distància.
Dates: Del 2 al 6 de Juliol
Informació i inscripcions: https://fundaciopacopuerto.cat/curso/programar-en-competencies-67095/