15 de setembre de 2017

Pla de Formació del Departament d'Ensenyament per al Personal Laboral

Us informem que el Pla de formació per al personal d’administració i serveis 2017 del Departament d’Ensenyament es podrà consultar a partir del 19 de desembre a la Intranet, a l’adreça següent:


El Pla ha estat dissenyat a partir d’un procés de detecció de necessitats acurat mitjançant diversos instruments:

A. Qüestionaris de detecció de necessitats a:
a. Responsables d'unitats i serveis
b. Directors de centres educatius
c. Personal d'administració i serveis

B. Fitxa de formació a mida a les unitats i serveis

Les novetats que ofereix el Pla de formació 2017 són les següents:

•  Consolidació de l’àmbit d’“innovació” amb totes les activitats que incorporen metodologies:
o E-comunitats
o Aula inversa

•   Col·laboració en el Pla de treball 2016-18 entre el Departament d’Ensenyament i la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament amb relació a l’organització d’activitats formatives adreçades al personal d’administració i servies.

•   Disseny d’activitats relacionades amb el Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones en l’Administració de la Generalitat i igualtat de gènere i diversitat.

•   Disseny del procés d’acreditació de formadors interns i consolidació de l’Àrea de formació de formadors.

•   Noves e-comunitats d’aprenentatge i pràctica
o E-comunitat sobre assetjament escolar (treballadors socials)
o E-comunitat sobre atenció als alumnes víctimes de violència masclista en l'entorn familiar (treballadors socials)
o E-comunitat sobre el marc d’actuació dels integradors socials (integradors socials)

•   Disseny de processos d’avaluació de la transferència d’activitats formatives

•   Disseny d’itineraris formatius per a integradors socials

•   Formació en procediment administratiu

El procés d’inscripció a les activitats, com l’any passat, continua establint-se en 3 períodes:

•   Període 1: activitats que es realitzaran entre el 23/02/2017 i el 31/05/2016
o Inscripció: del 19/12/2016 al 15/01/2017
o Validació dels caps: del 06/02/2017 al 12/02/2017

•   Període 2: activitats que es realitzaran entre l’1/06/2017 i el 31/07/2017
o Inscripció: del 18/04/2017 al 02/05/2017
o Validació dels caps: del 16/05/2017 al 22/05/2017

•   Període 3: activitats que es realitzaran entre l’1/09/2017 i el 30/11/2017
o Inscripció: del 12/06/2017 al 25/06/2017
o Validació dels caps: del 07/07/2017 al 13/07/2017

Tot i això, un cop tancat el període d’inscripció, si encara queden places lliures en activitats, també es podran sol•licitar.

Cal recordar que els empleats públics tenen dret a 40 hores de formació. Per aquest motiu es recomana consultar tota l’oferta formativa i en cas que una inscripció estigui tancada, us reserveu les hores per poder realitzar la inscripció quan toqui.

11 de setembre de 2017

Nova normativa i retribucions en cas de baixaNova normativa i retribucions en cas de baixa


Segons la normativa vigent, les retribucions en situació de baixa per a tot el personal de la Generalitat de Catalunya seran:

 • Del dia 1 al dia 3: 50%
 • Del dia 4 al dia 20: 75%
 • Del dia 21 endavant: 100%

Per al càlcul del percentatge es pren com a referència la retribució cobrada l’últim mes sense baixa.

El passat 16 de juny de 2017, els sindicats CCOO i UGT vam  signar un acord que amplia els supòsits d’IT que permetrà el cobrament del 100%:

Supòsits on es cobra el 100% en cas d’IT

 • Intervenció quirúrgica, Hospitalització, Processos oncològics, Dones embarassades, Víctimes de violència gènere
 • Derivats de tractaments de reproducció assistida, IT durant el període de lactància
 • IT derivada de malalties que han causat discapacitat igual o superior al 33%
 • Expl. diagnòstiques invasives: endoscòpies, cateterismes...
 • IT per avortament voluntari per inducció farmacològica en el 1r trimestre
 • IT per altres malalties greus i/o subjectes a declaració obligatòria* i cardiopaties isquèmiques i les malalties recollides en els annexos I i III RD 2210/1995**


Les retribucions en cas de baixes pel mateix motiu

En cas de successives baixes pel mateix motiu, el Departament no aplicarà la retallada retributiva a partir del moment en què la baixa per recaiguda (acumulada al nombre de dies de la primera) passi del 21è dia. La segona baixa pel mateix motiu comença a comptar a partir del nombre de dies de la primera.


CCOO: continuem lluitant, comencem a guanyar

CCOO continuem la lluita contra les mesures dels governs català i central.
Amb la pressió exercida fins ara hem aconseguit negociar que aquestes situacions siguin menys lesives. Hem deixat també una porta oberta a introduir millores per persones que necessitin especial protecció.
Sabem que no hem acabat la feina, i que cal seguir en la mobilització i en la negociació. No ens aturarem fins assolir la derogació d'aquestes mesures, que suprimeixen drets socials aconseguits amb molt d'esforç

CCOO continuem lluitant per recuperar el cobrament del 100% de les retribucions des del primer dia de baixa per a tothom.CCOO continuarem mobilitzant per aturar l’assalt als nostres drets.Vine i lluita amb nosaltres!

Alguns supòsits contemplats al RD 2210/1995 de Declaració Obligatòria:

 • Grip, diftèria, hepatitis, herpes zòster, ràbia, rubèola, xarampió, salmonel·losi, sífilis, tètanus, tos ferina toxoplasmosi, congènita, varicel·la, verola, TBC, SARS (síndrome respiratori agut).
 • Botulisme, brucel·losis, campilobactoriosi, carbunco, còlera, criptosporidiosi, dengue, encefalitis transmesa per paparres, malaltia meningocòccia, pneumocòccia, per haemophilus influenzae, virus Chikungunya, febre groga, febre del Nil occidental, febre exantemàtica mediterrània, febre Q, febres hemorràgiques víriques, febres tifoidea , infecció per Chlamydia trachomatis, per Escherichia coli, gonocòccia, HIV, legionel•losi, leishmaniosi, hidatidosis, lepra, lepstospirosi, linfogranuloma veneri, listeriosi, paludisme, tularèmia, triquinosi, iersinosi, parotiditis, pesta, poliomielitis, shigellosi.

Per més informació consulteu:


Alguns supòsits de malalties greus contemplats al RD 1148/2011, de malalties greus:
 • Hemotologia: Aplàsia medul·lar greu, neutropènies constitucionals greus, emoglobinopaties constitucionals greus.
 • Errors del metabolisme: Desordres d’aminoàcids (fenilcetonúria, tirosinèmia…, desordres cicle urea, d’àcids orgànics, desordres de carbohidrats,alteracions glicosilació proteica, malalties lisosomials, malalties dels peroxisomes, malalties mitocondrials…
 • Al·lèrgia i immunologia: al·lèrgies alimentàries greus, asma bronquial greu, immunodeficiències diverses, síndrome de disregulació immune i linfoproliferació.
 • Psiquiatria: trastorns de la conducta alimentària, de conducta greu, depressions majors, trastorns psicòtics, esquizoafectius.
 • Neurologia: malformacions congènites del SNC, TCE sever, lesió medul·lar severa, epilèpsies, malalties autoimmunes (esclerosi múltiple, Guillain-Barré..), malalties neuromusculars (atrofia muscular espinal infantil..), infeccions i parasitosis SNC (meningitis, encefalitis..), AVC, paràlisi cerebral infantil, narcolèpsia,-cataplègia.
 • Cardiologia: cardiopaties congènites, miocardiopaties per disfunció ventricular o arítmies greus, transplantament cardíac...
 • Aparell respiratori: fibrosi quística, pneumopaties, HT pulmonar, bronquiectàsies, proteïnosi alveolar, trasplantament pulmonar...

Per més informació consulteu 

17 d’agost de 2017

Relació de persones convocades als actes d'adjudicació de places del curs 2017-2018

El Departament d'Ensenyament ha publicat la relació
de persones convocades als
actes d'adjudicació de places del curs 2017-2018 per a  les persones candidates de la borsa de treball que consten com admeses a les llistes publicades d’acord amb la Resolució del 27 de juliol de 2017, per la qual s’aprova la llista definitiva de participants de la borsa de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del Departament d’Ensenyament per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral. 

Podeu trobar tota la informació (requisits, dia, hora i lloc) aquí.

27 de juliol de 2017

Convocatòria de l’acte d’adjudicació de places vacants pel curs 2017-2018 de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència

El Departament convoca les categories professionals següents: 

L’acte d’adjudicació es farà els dies:

29 d’agost de 2017, a la sala d’actes del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202-226, de Barcelona),
 • 10 hores,  per a la categoria de tècnic/a especialista d’educació infantil
 • 13 hores, per a la categoria d’integrador/a social.

30 d’agost de 2017
Per a la categoria d’educador/a d’educació especial, en diverses sessions entre les 10 hores i les 15 h.

Restem a l’espera que el Departament, pròximament pengi la llista amb la distribució horària concreta, per ordre de puntuació a la borsa de treball, d’acord amb la llista definitiva d’admesos de la borsa de treball de personal laboral per a cobrir places vacants i substitucions.

Per qüestions de capacitat de la sala, només podran assistir-hi les persones convocades, sense acompanyants.

CAL SABER QUE...

El nombre de persones convocades a l’acte d’adjudicació és superior al nombre de llocs objecte d’adjudicació en previsió que no totes les persones convocades s’hi presentin. Per tant, no totes les persones citades podran optar als llocs convocats.

Les persones convocades que no assisteixin a l’acte d’adjudicació i siguin cridades per a l’adjudicació d’un lloc de treball, s’entén que rebutgen una oferta de contractació, de manera que se situaran en la darrera posició del bloc i categoria corresponent.

No obstant això, en el cas de tenir algun motiu de suspensió, cal comunicar-lo i acreditar-lo en el servei territorial corresponent amb la finalitat de no perdre el número d’ordre a la borsa.

No es considerarà rebuig d’una oferta als efectes del punt anterior, pel que fa al personal amb contracte d’interinitat o de substitució vigent convocat a l’acte.

Les persones que obtinguin una plaça d’una categoria professional en l’acte d’adjudicació no podran presentar-se a l’adjudicació de les altres categories. 


Donat el nombre de places vacants per aquest proper curs des del Comitè Intercentres hem instat al Departament a realitzar un acte públic d’adjudicació de vacants per tal de garantir la transparència i la igualtat d’oportunitats de les persones de la borsa que vulguin o hagin de participar.

Llistes definitives de la convocatòria ordinària de la borsa de treball de Personal Laboral

Llistes definitives de la convocatòria ordinària de la borsa de treball de Personal Laboral.


Ja podeu consultar la puntuació i el vostre número d'ordre a la borsa de treball.

Rebreu un codi que us ha de permetre fer la consulta a través de la Web de l'aspirant.  

25 de juliol de 2017

Taules salarials actualitzades

Us recordem que a la nòmina del mes de juliol s'aplicarà l'increment de l'1% amb efectes retroactius del mes de gener de 2017.

Aquí podeu trobar les taules salarials actualitzades amb aquest increment.
RETRIBUCIONS 2017. TAULES SALARIALS


SUBGRUP
SOU BASE
COMPLEMENT DE GRUP
TOTAL

MENSUAL
ANUAL
MENSUAL
ANUAL
MENSUAL
ANUAL
A1
1.881,20
26.336,80
233,39
2.800,68
2.114,59
29.137,48
A2
1.745,48
24.436,72
     233,39
2.800,68
1.978,87
27.237,40
A3
1.632,41
22.853,74
     233,39
2.800,68
1.865,80
25.654,42
B1
1.581,01
22.134,14
207,53
2.490,36
1.788,54
24.624,50
C1
1.362,12
19.069,68
146,08
1.752,96
1.508,20
20.822,64
C2
1.240,22
17.363,08
146,08
1.752,96
1.386,30
19.116,04
D1
1.146,97
16.057,58
119,02
1.428,24
1.265,99
17.485,82
D2
1.108,46
15.518,44
119,02
1.428,24
1.227,48
16.946,68
E
1.060,12
14.841,68
116,25
1.395,00
1.176,37
16.236,68COMPLEMENT D’ANTIGUITAT (TRIENNIS)

GRUP
TRIENNIS
MENSUAL
ANUAL
A
50,40
705,60
B
45,74
640,36
C
41,05
574,70
D
36,39
509,46
E
31,68
443,52


COMPLEMENT DE LLOC DE TREBALL
MENSUAL
ANUAL
Complement singular docents de serveis educatius
315,34
3,784,08
Complement singular docent – Logopeda CREDA
177,55
2.130,60
Complement tasques docents en centres educatius
Professor grup A
Professor grup B


280,12
3.361,44
298,94
3.587,28
Complement singular Serveis Educatius
 Assis. Socials, Fisios, Audios 
235,65
2.827,80
Director/a de Residència-Internat  CET
727,92
8.735,04
Cap de Col·legi  CET
77,25
927,00


Complements  LLARS d’INFANTS
MENSUAL
ANUAL
Director B1  Educador
510,81
6.129,72
Director A3  Adaptació
425,03
5.100,36
Personal Cuina Llars d’Infants D1
158,96
1.883,52
Art.29.2 Complement de Grup dels EAPS. Import del complement de grup dels Equips d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica anterior al 1er Conveni Únic   Mensual 266,24       Anual 3.194,88