19 de juny de 2013

Accés a destinacions provisionals per a professors de religió en centres educatius públics

Accés a destinacions provisionals per a professors de religió en centres educatius públics

Accés a destinacions provisionals per a professors de religió en centres educatius públics


Termini de presentació de sol·licituds: del 20 de juny al 2 de juliol de 2013


El Departament d'Ensenyament regula l'accés a la destinació provisional per ocupar els llocs de treball que restin vacants a 1 de setembre de 2013.Participants

 • Professors amb contracte indefinit o temporal que han disposat d'una destinació provisional el curs 2012-2013 en un o més llocs de treball vacants i continuaran destinats el curs 2013-2014 al o als mateixos centres. No han de presentar la sol·licitud de participació.

 • Professors amb destinació provisional o definitiva als quals hagin suprimit el lloc de treball. No han de presentar la sol·licitud de participació. Els serveis territorials o el Consorci d'Educació de Barcelona els convocarà a l'acte d'adjudicació.

 • Professors amb destinació provisional o definitiva que hagin minorat la seva dedicació al centre respecte al curs 2012-2013 i vulguin obtenir una nova destinació de més dedicació. Han de presentar la sol·licitud de participació del 20 de juny al 2 de juliol de 2013. En el cas que no presentin la sol·licitud, prorrogaran en la mateixa destinació del curs 2012-2013.

 • Professors que no vulguin prorrogar en la destinació del curs 2012-2013 i presentin la renúncia a la pròrroga davant el director dels serveis territorials o, si escau, el gerent del Consorci d'Educació de Barcelona, que haurà de valorar si hi ha un motiu justificat i documentat de la petició. Han de presentar escrit de renúncia abans del 28 de juny de 2013. En cas de ser acceptada, els serveis territorials o el Consorci d'Educació de Barcelona els convocarà a l'acte d'adjudicació.

 • Professors que puguin ser prorrogats en la mateixa destinació del curs 2012-2013 i no estan inclosos en els apartats anteriors. Aquests professors formaran part de la llista de personal amb serveis prestats, havent estat contractats el curs 2012-2013 mitjançant contracte indefinit com a docents de religió o mitjançant un contracte temporal i acreditin els requisits per ser contractats el curs 2013-2014. No han de presentar la sol·licitud de participació. Els serveis territorials o el Consorci d'Educació de Barcelona els convocarà a l'acte d'adjudicació).

 • Professors que acreditin tots els requisits per a la contractació, a proposta de l'entitat religiosa corresponent, ordenats segons la puntuació obtinguda en la valoració dels mèrits al·legats i justificats. Han de presentar la sol·licitud de participació i la justificació dels mèrits del 20 de juny al 2 de juliol de 2013.


Requisits

Els participants han d'acreditar els requisits previstos a l'article 3.2 del Reial decret 696/2007, d'1 de juny, a més dels que es detallen tot seguit:
 • No pertànyer com a funcionari de carrera als cossos docents.

 • Tenir el requisit de titulació establert per al nivell d'ensenyament per al qual s'opta, d'acord amb la disposició addicional tercera de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

 • Disposar de la proposta de l'ordinari diocesà per a l'àmbit territorial on es vol obtenir destinació. Només es pot obtenir destinació en centres d'un àmbit per al qual es disposi de la proposta emesa per l'entitat religiosa corresponent.

 • Disposar de la declaració de competència acadèmica per al nivell al qual s'opta (DEI o DECA).

 • Disposar de l'acreditació de competència lingüística en català i, si escau, en aranès.


Tots els requisits esmentats han d'estar reconeguts o justificats tal com s'esmenta en el punt 3.2 de la Resolució abans del 29 de juny de 2013.


Sol·licitudTermini de presentació de sol·licituds: del 20 de juny al 2 de juliol de 2013


Procediment

Durant la primera setmana del mes de juliol es faran públiques a cadascun dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament i al Consorci d'Educació de Barcelona les llistes dels professors de religió per cada nivell educatiu, ordenades pel temps de serveis prestats.
Una vegada publicada la llista, s'obrirà un termini de 5 dies hàbils per presentar reclamacions. Les reclamacions es consideren estimades o desestimades amb la publicació de la llista definitiva.

Els llocs de treball de religió vacants seran proveïts abans del dia 31 de juliol de 2013 en actes d'adjudicació a celebrar en les respectives seus dels serveis territorials i del Consorci d'Educació de Barcelona.
Es faran públics en el tauler d'anuncis dels serveis territorials i del Consorci d'Educació de Barcelona.

Els serveis territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona convocaran als participants els actes d'adjudicacions de destinacions amb un mínim de 48 hores d'antelació a la celebració dels actes.

Els professors participaran en els actes d'adjudicació segons l'ordre que es detalla a continuació:


 1. Professors amb destinació provisional o definitiva que han vist suprimida o minorada la dedicació horària per al curs 2013-2014 respecte al curs 2012-2013 i vulguin obtenir una nova destinació, ordenats segons el número d'ordre que tenen assignat en raó del temps de prestació de serveis, de més petit a més gran.

 2. Professors que no han prorrogat en la destinació per al curs 2013-2014 i formen part de la llista de personal amb serveis prestats, ordenats segons el número d'ordre que tenen assignat en raó del temps de prestació de serveis, de més petit a més gran.

 3. Professors que acrediten tots els requisits per a la contractació, a proposta de l'entitat religiosa corresponent, ordenats segons la puntuació obtinguda en la valoració dels mèrits al·legats i justificats.


Normativa

Resolució ENS/1290/2013, de 12 de juny, 
per la qual es regula el procediment d'accés del professorat de religió a la destinació provisional en els centres docents públics dependents del Departament d'Ensenyament. (DOGC núm. 6400, de 19.6.2013)RESOLUCIÓ ENS/1290/2013, de 12 de juny, per la qual es regula el procediment d'accés del professorat de religió a la destinació provisional en els centres docents públics dependents del Departament d'Ensenyament.


http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD


Les disposicions addicionals segona i tercera de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, de 4.5.2006), així com el VI Conveni col·lectiu d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya, i l’Acord de la comissió negociadora sobre modificacions al text articulat del VI Conveni col·lectiu únic, signat el 30 de març de 2006, estableixen el marc normatiu per a l’adjudicació de destinacions al professorat de religió.

L’1 de juny de 2007 es dicta el Reial decret 696/2007 (BOE núm. 138, de 9.6.2007), pel qual es regula la relació laboral dels professors de religió prevista a la disposició addicional tercera de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. Aquest Reial decret estableix que la contractació laboral dels professors de religió es regirà, a més de per l’esmentada disposició addicional, per l’Estatut dels treballadors (Text refós aprovat per Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març), pel mateix Reial decret i les normes que el despleguin, per l’Acord sobre ensenyament i afers culturals de 3 de gener de 1979, subscrit entre l’Estat espanyol i la Santa Seu, així com pels acords de cooperació amb altres confessions que tinguin un arrelament evident i notori a la societat espanyola.

Es procedent regular l’accés a la destinació provisional per ocupar els llocs de treball que restin vacants a 1 de setembre de 2013.

D’acord amb la normativa vigent, s’ha efectuat el tràmit de negociació en el Comitè Intercentres el dia 5 de juny de 2013.

En conseqüència,

Resolc:

Dictar les instruccions que figuren als annexos, relatives al procediment d’accés del professorat de religió a la destinació provisional en els centres docents públics dependents del Departament d’Ensenyament.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, el professorat de religió amb contracte indefinit podrà formular reclamació administrativa anterior a la via laboral davant la Subdirecció General de Gestió de Personal Docent, d’acord amb el que preveuen l’article 80 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 120,121 i 125 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini de 20 dies a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Denegada la reclamació o transcorregut un mes sense notificació de la resolució, les persones interessades poden interposar, en el termini de dos mesos, demanda davant de la jurisdicció social, d’acord amb el que preveu l’article 125.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, de conformitat amb l’article 69 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, el professorat de religió amb contracte temporal i el professorat que participa en el procediment objecte d’aquesta convocatòria per l’apartat 5.2.3 de l’annex 1 podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Igualment poden interposar qualsevol altra reclamació o recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 12 de juny de 2013

Alberto del Pozo Ortiz

Director general de Professorat i Personal de Centres Públics

Annex 1

Instruccions

1. El Departament d’Ensenyament gestionarà l’assignació de les vacants i la contractació del professorat de religió per atendre les necessitats educatives d’aquesta matèria que no siguin voluntàriament ateses pel professorat del centre que disposi preceptivament de la proposta de la confessió religiosa corresponent.

2. Pròrroga de les destinacions

2.1 El professorat que ha disposat d’una destinació provisional el curs 2012-2013 en un o més llocs de treball vacants hi continuarà destinat el curs 2013-2014 al/als mateix/os centre/s, excepte en els supòsits següents:

2.1.1 Per supressió del lloc de treball on el/la professor/a ha estat destinat/ada el curs 2012/2013.

2.1.2 Per minoració de la dedicació respecte el curs 2012-2013 i el/la professor/a vulgui obtenir una nova destinació de major dedicació. En cas que vulguin prorrogar hauran de presentar una sol·licitud tal com s’explicita en el punt 6.1 de l’annex.

2.1.3 Per renúncia a la pròrroga concedida per al curs 2013-2014. El/la professor/a podrà presentar davant els Serveis Territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona una sol.licitud de renúncia a la pròrroga concedida per al curs 2013-2014. Només podrà participar en els actes d’adjudicacions previstos en aquestes instruccions en el cas que el director/a dels Serveis Territorials o el Gerent del Consorci d’Educació de Barcelona valori que hi ha un motiu justificat i documentat de la petició.

2.1.4 El professorat acollit a l’Acord de 3 de febrer de 2012 que no pugui acreditar, abans del 29 de juny de 2013, que el 31.8.2013 o, excepcionalment, el 31.12.2013, complirà tots els requisits per a la contractació detallats al punt 4 d’aquestes instruccions.

2.1.5 El professorat contractat el curs 2012-2013 que no pugui acreditar, abans del 29 de juny de 2013, els requisits per a la contractació detallats al punt 4 d’aquestes instruccions.

3. Professorat amb serveis prestats

3.1 El professorat que hagi estat contractat el curs 2012-2013 mitjançant contracte indefinit o el que ho va ser amb contracte temporal com a docent de religió i acrediti els requisits per a ser contractat el curs 2013-2014, constituirà un únic bloc ordenat pel temps de serveis prestats d’acord amb el que es regula a l’article 26 del VIè conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.

3.2 Per formar part del bloc esmentat a la base anterior, el professorat que durant el curs 2012-2013 s’ha acollit a l’Acord de 3 de febrer de 2012 ha d’acreditar abans del 29 de juny de 2013 que reuneix tots els requisits per a la contractació a la qual opta a 31 d’agost de 2013 o, excepcionalment a 31 de desembre de 2013.

3.3 Durant la primera setmana del mes de juliol es faran públiques a cadascun dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament / Consorci d’Educació de Barcelona, les relacions del professorat de religió per cada nivell educatiu, ordenades pel temps de serveis prestats.

Una vegada publicada la llista, s’obrirà un termini de 5 dies hàbils per presentar reclamacions. Les reclamacions es consideraran estimades o desestimades amb la publicació de la llista definitiva.

4. Requisits de participació

4.1 El professorat haurà d’acreditar els requisits previstos a l’article 3.2 del Reial decret 696/2007, d’1 de juny, a més dels que es detallen tot seguit:

4.1.1 No pertànyer com a funcionari de carrera als cossos docents.

4.1.2 Tenir el requisit de titulació establert per al nivell d’ensenyament per al qual s’opta, d’acord amb la disposició addicional tercera de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

4.1.3 Disposar de la proposta de l’ordinari diocesà per a l’àmbit territorial on es vulgui obtenir destinació. Només es pot obtenir destinació en centres d’un àmbit per al qual es disposi de la proposta emesa per l’entitat religiosa corresponent.

4.1.4 Disposar de la declaració de competència acadèmica per al nivell al qual s’opta (DEI o DECA).

4.1.5 Disposar de l’acreditació de competència lingüística en català i, si escau, en aranès.

4.2 Tots els requisits esmentats a l’apartat 4.1 han d’estar reconeguts o justificats tal com s’esmenta en el punt 3.2 abans del 29 de juny de 2013.

4.3 Els participants que han complert l’edat de jubilació forçosa hauran d’acreditar degudament que no han completat la carència necessària per causar pensió de jubilació.

5. Accés a la destinació

5.1 Els llocs de treball de religió vacants es faran públics en el tauler d’anuncis dels Serveis Territorials i del Consorci d’Educació i seran proveïts abans del dia 31 de juliol de 2013 en actes d’adjudicació a celebrar en les respectives seus dels serveis territorials i del Consorci d’Educació de Barcelona.

5.2 El professorat participarà en els actes d’adjudicació segons l’ordre que es detalla a continuació:

5.2.1 Professorat amb destinació provisional o definitiva que hagi vist suprimida o minorada la dedicació horària per al curs 2013-2014 respecte el curs 2012-2013 i vulgui obtenir una nova destinació, ordenat segons el número d’ordre que tenen assignat en raó del temps de prestació de serveis, de més petit a més gran.

5.2.2 Professorat que no hagi prorrogat en la destinació per al curs 2013-2014 i formi part de la llista de personal amb serveis prestats, a la qual es fa referència en la base 3 d’aquest annex, ordenat segons el número d’ordre que tenen assignat en raó del temps de prestació de serveis, de més petit a més gran.

5.2.3 Professorat que acrediti tots els requisits per a la contractació, a proposta de l’entitat religiosa corresponent, ordenat segons la puntuació obtinguda en la valoració dels mèrits al·legats i justificats d’acord amb el barem establert a l’annex 2.

5.3 Els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona convocaran als participants en els actes d’adjudicacions de destinacions amb un mínim de 48 hores d’antelació a la celebració dels actes. La no assistència a l’acte d’adjudicació havent estat prèviament convocat, causarà la renúncia automàtica a la llista de professorat de religió, a excepció de casos de força major.

5.4 L’assignació de la puntuació que correspon als participants de la base 5.2.3 per cadascun dels apartats del barem serà realitzada per les unitats de gestió de personal docent dels serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona.

En cas d’empat, tindran prioritat els que acreditin la condició legal de disminuït d’acord amb el que preveuen els articles 7 i 8 del Decret 66/1999, de 9 de març (DOGC núm 2852, de 22.3.1999).

5.5 Només es poden prestar serveis en un únic nivell educatiu.

5.6 Únicament es podrà participar en l’acte d’un servei territorial o Consorci d’Educació de Barcelona malgrat que es disposi de la proposta del Bisbat per a centres d’un altre àmbit.

6. Sol·licituds de participació

6.1 En el supòsit previst a l’apartat 2.1.2 el professorat que no vulgui prorrogar en la destinació del curs 2012-2013, per haver estat minorada, haurà de presentar una sol·licitud de participació en els actes d’adjudicació previstos en aquestes instruccions abans del 29 de juny de 2013, per tal d’obtenir una nova destinació. En cas contrari, prorrogarà en la mateixa destinació del curs 2012-2013.

6.2 Els participants sense serveis prestats com a docent de religió al que es fa referència a la base 5.2.3 hauran de presentar una sol·licitud de participació segons el model normalitzat que es podrà obtenir a la pàgina web del Departament d’Ensenyament http://www.gencat.cat/ensenyament, a Oposicions i concursos/Professorat, al registre dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament i del Consorci d’Educació de Barcelona.

El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el DOGC.

A la sol·licitud s’haurà d’adjuntar la documentació acreditativa dels mèrits al·legats d’acord amb el barem de l’annex 2 d’aquesta Resolució.

La data de finalització del termini de presentació de sol·licituds serà la que es prendrà com a referència per al còmput dels mèrits al·legats.

6.3 La sol·licitud i, si s’escau, la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, s’haurà de presentar al registre del Servei Territorial o del Consorci d’Educació de Barcelona on pertany el Bisbat on vol obtenir destinació.

6.4 El professorat al qual es fa referència als apartats 2.1.1 i 2.1.3 i el professorat que no hagi prorrogat en la destinació per al curs 2013-2014 i formi part de la llista de personal amb serveis prestats, no caldrà que presentin sol·licitud atès que seran convocats pel Servei Territorial corresponent.

7. El sol·licitant que en participar voluntàriament en els procediments d’adjudicació de destinacions al personal interí dels cossos docents no universitaris regulat per la Resolució ENS/1051/2013, de 13 de maig obtingui una destinació per al curs 2013-2014 i en tingui una altra amb caràcter provisional com a professor de religió, haurà d’optar mitjançant escrit adreçat a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics abans del dia 20 d’agost de 2013, per una de les dues. De no fer-ho, l’Administració prioritzarà la destinació com a professor de religió.

8. Els contractes que es formalitzin per a les vacants adjudicades en els actes d’adjudicació celebrats el mes de juliol tindran data d’inici 1 de setembre de 2013.

9. Contractació de professorat a partir de l’1 de setembre de 2013

Les persones que no hagin obtingut destinació abans de l’1 de setembre de 2013, i formen part de la llista de professorat amb serveis prestats així com els aspirants sense serveis prestats ordenats segons el barem de mèrits constaran com a disponibles per a cobrir les substitucions i/o vacants que es produeixin durant el curs escolar 2013/2014. La prioritat per a l’accés a la destinació serà la mateixa que consta a la base 5.2 d’aquest annex.

La data d’inici dels contractes serà la de presa de possessió i la data de finalització per als contractes de substitució serà, com a màxim, el 30 de juny de 2014.

Si es produeix una vacant o substitució i no hi haguessin candidats disponibles, els Serveis Territorials o el Consorci d’Educació ho comunicaran a l’entitat religiosa per tal que facin la proposta.

10. Per a qualsevol aclariment en relació amb el procediment que es regula en aquestes instruccions, les persones interessades poden adreçar-se a les seccions de Gestió de Personal Docent dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Annex 2

Barem

1. Experiència docent (màxim 24 punts)

1.1 Per cada any d’experiència docent impartint l’ensenyament de la religió en centres públics, en el mateix nivell educatiu pel qual es participa, 1 punt per any complet (0,08 per fracció de mes complet).

1.2 Per cada any d’experiència docent impartint l’ensenyament de la religió en centres públics, en un nivell educatiu diferent del que es participa, 0,85 punts per any complet (0,06 punts per fracció de mes complet).

1.3 Per cada any d’experiència docent impartint l’ensenyament de la religió en altres centres, 0,40 per any complet (0,03 punts per fracció de mes complet).

Documentació justificativa: En cas que no consti al registre informàtic del Departament d’Ensenyament fotocòpia compulsada del nomenament o contracte o certificació de la direcció del centre, amb el vistiplau de la Inspecció d’Educació en què consti el període al.legat.

2. Exercici de càrrecs directius i altres funcions (màxim 5 punts)

2.1 Per cada any com a càrrec directiu en centres docents públics, 0,4 punts per any complet (0,03 punts per fracció de mes complet).

2.2 Per cada any d’exercici en centres docents públics com a coordinador/a de cicle, cap de seminari, de departament, així com la funció tutorial exercida a partir de l’entrada en vigor de la LOE, 0,3 punts per any complet (0,02 punts per fracció de mes complet).

En aquest apartat es consideraran com a altres funcions docents anàlogues les previstes en l’última convocatòria de concurs de trasllats de professorat, corresponent al nivell d’ensenyament per al qual es presenti sol.licitud de participació.

Documentació justificativa: En cas que no consti al registre informàtic del Departament d’Ensenyament, certificació acreditativa en què consti la data de presa de possessió i cessament o, si s’escau, de continuïtat en el càrrec o funció docent.

3.Titulacions acadèmiques diferents de la requerida per formalitzar el contracte (màxim 5 punts)

3.1 Titulacions atorgades per centres superiors de ciències eclesiàstiques, d’acord amb el que regula el Reial Decret 1619/2011, de 14 de novembre (BOE de 16 de novembre).

a) Titulacions equivalents al títol oficial de màster, 4 punts.

b) Titulacions equivalents al doctorat, 4 punts.

c) Titulacions equivalents a la llicenciatura o grau, 3 punts.

d) Titulacions equivalents a la diplomatura, 2 punts.

3.2 Altres titulacions universitàries.

a) Titulació oficial de màster, de suficiència investigadora o certificat-diploma d’estudis avançats, 3 punts.

b) Titulació de doctorat, 3 punts.

c) Titulació de segon cicle o de grau, 2 punts.

d) Titulació de primer cicle, 1 punt.

Documentació justificativa: En cas que no consti al registre informàtic del Departament d’Ensenyament, certificació acadèmica o fotocòpia del títol corresponent o, si s’escau, certificació de l’abonament dels drets d’expedició.

En el cas d’estudis corresponents al primer cicle d’una llicenciatura, enginyeria o arquitectura, certificació acadèmica en què s’acrediti la superació de totes les assignatures corresponents als tres primers cursos.

La presentació del títol de llicenciat, enginyer o arquitecte donarà lloc exclusivament al reconeixement de la puntuació corresponent a la titulació de segon cicle.

3.3 Altres certificacions.

Pel certificat oficial d’escola oficial d’idiomes de nivell avançat, pel títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o de formació professional o pel títol professional de música o dansa dels conservatoris, 0,5 punts.

Pel certificat oficial d’escola oficial d’idiomes de nivell intermedi, 0,25 punts.

Documentació justificativa: En cas que no consti al registre informàtic del Departament d’Ensenyament, certificació acadèmica o fotocòpia del títol corresponent o, si s’escau, certificació de l’abonament dels drets d’expedició.

4. Activitats de formació i perfeccionament (màxim 4 punts)

4.1 Per activitats de formació i perfeccionament de contingut directament relacionat amb l’ensenyament de la religió, organitzades o reconegudes per l’autoritat eclesiàstica.

a) Com a ponent, 0,20 punts per cada bloc de 5 hores.

b) Com a assistent, 0,25 punts per cada bloc de 15 hores.

4.2 Per activitats de formació i perfeccionament relacionades amb la didàctica, les noves tecnologies aplicades, la psicopedagogia o l’organització escolar, convocades per les administracions educatives, per les universitats o per institucions no lucratives homologades o reconegudes per les administracions educatives.

a) Com a ponent, 0,06 punts per cada bloc de 5 hores.

b) Com a assistent, 0,15 punts per cada bloc de 15 hores.

Documentació justificativa: En cas que no consti al registre informàtic del Departament d’Ensenyament, certificació acreditativa expedida per l’organisme o centre corresponent amb especificació de les hores de durada (no s’acceptarà cap certificació que no les indiqui). En el cas de les activitats organitzades per institucions no lucratives, a l’esmentada certificació s’hi farà constar el reconeixement de l’homologació del curs que s’al.lega.

5. Certificat de coneixement de la llengua catalana de nivell superior al requerit per a la formalització del contracte (màxim 2 punts).

Per cada certificat, 1 punt.

Documentació justificativa: En cas que no consti al registre informàtic del Departament d’Ensenyament, certificació corresponent o, si s’escau, certificació de l’abonament dels drets d’expedició. Es tindran únicament en compte els certificats que constin com a equivalents en la normativa vigent de la Generalitat de Catalunya.