19 de juliol de 2013

Comitè Intercentres del personal Laboral del Departament d'Ensenyament

pdf(+)



Avui el Comitè Intercentres ha tingut una nova reunió amb el Departament sobre tota la qüestió de la nova organització de les llars d’infants.

El Departament ha començat la reunió comunicant al comitè que a partir de les que peticions i queixes que han fet les empreses de neteja contractades fins a 31 d’agost de 2013, el Departament ha decidit que en base a la clàusula de possible pròrroga del servei fins a 31 de desembre, prorroga la contractació amb una minoració del servei d’un 10%, per tal que aquestes tinguin temps suficient per poder recol·locar al seu personal.

Això significa, pel que fa al personal d’empresa que podran seguir treballant a les mateixes llars d’infants fins a 31 de desembre de 2013, malgrat les empreses puguin aplicar la dita minoració del 10% a la plantilla.

En el mateix sentit el Departament ha decidit que mantindrà la plantilla pròpia actual de netejadora/ajudant de cuina fins a 31 de desembre de 2013, però no cobrirà ni les baixes, ni les jubilacions definitives si el centre, en aplicació dels nous criteris, està sobredotat.

A més, si a la llar que te personal d’empresa se li aplica la reducció del 10% i la plantilla resultant és inferior a la plantilla dels nous càlculs fets el Departament, s’implementarà amb personal propi.

Per part del comitè, hem demanat al Departament una vegada més, que ens lliuri tota la informació referent a les llars en funció de la matrícula pel proper curs així com el nombre d’aules i els metres quadrats de cada llar per tal de poder visualitzar la realitat global del conjunt de les llars.

Pretenem amb aquesta informació poder seguir negociant amb el Departament a partir de setembre per tal de revisar els criteris d’assignació de plantilla i fer-la més coherent i racional sobretot pel que fa als centres amb més de 7 grups.

Respecte del personal educador el Departament confirma que manté la plantilla actual malgrat que segons els seus càlculs de matrícula i criteris d’obertura de grups, hi hauria un grup nombrós de personal que seria sobrer. Malgrat que la majoria del personal sobrer pugui quedar al seu centre con a sobredotacions, hi haurien unes quatre persones interines que podrien retornar a la borsa de treball.

Se’ns informa que en els centres sobredotats de plantilla de personal educador, no es cobriran les primeres baixes per malaltia o altres.


Barcelona, 17 de juliol de 2013