5 de desembre de 2013

Comitè intercentres: Mesa Tècnica de Llars d’Infants (4 de desembre de 2013)

COMITÉ INTERCENTRES DEL PERSONAL LABORAL DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

MESA TÈCNICA LLARS D’INFANTS

Avui hem tingut la darrera reunió de la Mesa Tècnica de Llars per tal que el Departament ens informés de la finalització de les negociacions per la remodelació de la plantilla de personal ajudant de cuina-netejador/a i cuiner/a.

El Departament ens ha lliurat la “Memòria justificativa respecte de les mesures que repercuteixen en el personal contractat pel Departament d’Ensenyament amb motiu de la nova organització del servei de cuina i neteja de les llars d’infants de titularitat pròpia” on queden recollides algunes de les propostes que es van fer des d’aquest comitè. Al document queden recollides la situació excepcional de tres centres :

- Llar d’infants St. Ramon Nonat de Girona, amb 1 dotació excedent, es desplaça una persona fixa a la llar El Tarlà de Girona on fins el juny de 2014 i haurà una dotació d’excedent donat que en aquesta data es preveu una jubilació definitiva.

- La Quitxalla de Valls, te dues dotacions excedents però una previsió d’obertura d’una nova aula que es preveu implementar a partir de gener, a més es preveu una jubilació parcial també al gener, per tant de moment no s’amortitza cap plaça però amb dues condicions, per mantenir una de les places s’haurà de consolidar la nova aula de cara al
curs vinent i sobre la possible jubilació parcial la persona rellevista prestarà serveis al Complex Educatiu mentre que la jubilada parcial restarà a la llar d’infants.

- Barrufet de Reus, la llar té un lloc excedent que es mantindrà per aquest curs ja que de cara al curs vinent es preveu que pugui haver una jubilació parcial que tindria la mateixa consideració que a La Quitxalla, la persona jubilada parcial romandria a la llar i la rellevista al Complex Educatiu. Si no es produís la jubilació parcial el Departament redistribuirà al Complex la plaça excedent d’acord amb els criteris establerts pel Departament.

El Departament manifesta que en els centres on hi ha excedent de plantilla i fins que aquesta no quedi regulada segons els nous criteris, no es cobrirà en cas de baixa, la primera substitució d’aquesta categoria.

Recordem que els criteris del Departament són:
- superfície de la llar a raó de 75 m2/hora
- nombre de comensals: menys de 35, ½ dotació per la cuina, a partir de 35,1 dotació per la cuina.
- grups: a partir de 7, ½ dotació addicional
- dotacions mínimes, es garanteix un mínim de 2 dotacions per llars de dos grups i 3 dotacions per les de tres o més
El nombre resultant s’arrodoneix a l’alça de manera que no hi ha dotacions a temps parcial.

Quan al nombre de mobilitats i vacants són els següents:

- 4 persones fixes han demanat mobilitat voluntària, una de les qual serà
amb caràcter definitiu i la resta condicionat a la possible convocatòria de
canvi de destinació.
- 1 persona amb mobilitat provisional ha demanat retornar a la seva plaça.
- 1 persones fixa canvia d’adscripció de forma no voluntària.
- 4 persones temporals canvien d’adscripció.
- 4 persones temporals rescindeixen el seu contracte i passen a la borsa.
- Per últim queden per adjudicar un total de 31 places d’ajudant de cuinanetejador/
a a Catalunya i 10 places de cuiner/a també a Catalunya.

La rescissió dels contractes temporal serà amb efectes de 31 de desembre de 2013. Els efectes de les mobilitats i canvis d’adscripció tindrà efectes de l’1 de gener de 2014. La previsió d’inici de les noves contractacions és del 8 de gener de 2014.

El Departament ens ha informat que previsiblement el dia 3 de gener de 2014 hi haurà un acte públic d’adjudicació de vacants llevat de les dues places de Girona, que s’adjudicaran per la via ordinària. Pel que fa a les places de cuiner/a, el Departament te la previsió de que l’adjudicació es faci també per la via ordinària, per part nostra hem demanat que es faci també un acte públic aprofitant el mateix acte del dia 3 de gener, de moment no tenim resposta.

Pel que fa a la Borsa de treball el Departament informa que estan treballant en la valoració dels mèrits presentats pels aspirants i que la darrera setmana de desembre es possible que estiguin les llistes a la web del Departament.

Prèviament sortirà la llista de la borsa oberta amb els participants.

CCOO    UGT    USTEC    JUNTS    AMRC

Barcelona, 4 de desembre de 2013