5 de juny de 2014

REUNIÓ AMB LA GERÈNCIA DEL CET:  • CCOO apostem per la transparència i la negociació

El passat dijous dia 15 de maig vàrem mantenir, a petició del Comitè Intercentres, una reunió amb la Subdirecció de Serveis, la Gerència del CET i la Secretària dels Serveis Territorials de Tarragona.

Es van abordar els següents temes:

Residències i tutors de residències.


El Gerent va explicar la situació actual de les residències, la manca d’alumnes residents i el fet que només una petita part són menors. Tot això ha suposat un replantejament de les tasques a realitzar pel personal tutor de residència i com a conseqüència no s’ha fet efectiva la renovació del nomenament com a cap de col•legi, deixant de cobrar el complement corresponent. També ens va manifestar que aquest personal va ser informat en tot moment d’aquest procés. 

CCOO en diferents reunions del Comitè Intercentres vàrem manifestar que no hi havia informació respecte aquest tema i que les persones afectades no entenien el per què deixaven de cobrar aquest complement si seguien fent la mateixa feina.


Rotació de torns.


El Gerent va comentar que donada la complexitat de serveis i de feines era necessari tenir alguns treballadors amb una disponibilitat horària permanent i que per això es proposava els complements per rotació de torns de tres treballadors.

CCOO, coneixedors com som de la complexitat del CET, donem el vistiplau a la proposta, ara bé, donat que es tracta d’una modificació substancial de condicions laborals, tal com recull el conveni, cal que l’aplicació de la mesura sigui precedida per un període de consultes i negociació.


Adaptacions de llocs de treball per motius de salut.


CCOO vàrem manifestar que aquest és un tema en el qual hi posem l’accent i que en el Comitè de salut del personal d’administració i serveis fem un seguiment de tots els casos que es presenten. Per tot això demanem a la gerència del CET que vetlli pel compliment i l’aplicació de totes aquelles mesures preventives proposades pel servei de prevenció. En aquest sentit us informem que les delegades de CCOO restem a la vostra disposició.

Polivalència de determinats llocs de treball


El Departament proposa al Comitè Intercentres la polivalència d’un lloc de treball. Posteriorment aquest tema es va presentar a la CIVE. CCOO no vàrem signar la proposta presentada i vàrem manifestar la nostra sorpresa ja que ja fa uns anys es va demanar l’avaluació de les tasques del col•lectiu i el reconeixement de la polivalència per tots ells.

El Departament va incidir en el fet que ja és aplicació i va insistir que era un acord molt excepcional i que depenia del major grau d’especialització dels treballadors. Segons el Departament només reunia els requisits aquest lloc de treball.

CCOO exigim que es doni respostes a les peticions presentades i que s’avaluïn les tasques dels altres llocs de treball i es consideri la possibilitat d’estendre el cobrament del complement de polivalència.Es va acordar mantenir reunions periòdiques, la primera al mes d’octubre, de la Gerència del CET amb el Comitè de Tarragona per tal d’abordar tots aquells temes relacionats amb les qüestions de caire laboral que puguin afectar als treballadors i treballadores del Complex, així com fer-ne seguiment des del Comitè Intercentres.