30 d’octubre de 2014

Escoles bressol de gestió privada. Permisos, llicències, excedències i reduccions de jornada

Quadre resum dels permisos, llicències, excedències i reduccions de jornada del personal de les escoles bressol de gestió privada.PERMISOS, LLICÈNCIES, EXCEDÈNCIES i REDUCCIONS de JORNADA

PERMISOS
MOTIU
CARACTERÍSTIQUES
SOU
Permís prenatal
El temps necessari per assistir a exàmens prenatals i tècniques de preparació per al part.
100%
Permís per maternitat
16 setmanes ininterrompudes. En cas de part múltiple, ampliable a 2 setmanes més per a cada fill/a a partir del segon. És obligatori gaudir de 6 setmanes immediatament després del part.
100%
Permís per paternitat
·  13 dies ampliables en 2 dies més per cada fill/a a partir del segon.
·  20 dies en cas de família nombrosa o si existís en la família una persona amb discapacitat igual o superior al 33%.
·  20 dies quan el fill/a nascut, adoptat o menor acollit tingui una discapacitat igual o superior al 33%.
·  Es pot gaudir a temps total o a temps parcial.
100%
Permís per adopció o acolliment internacional
Si és necessari desplaçament previ dels pares al país d’origen, la suspensió es pot iniciar fins a 4 setmanes prèvies a l’adopció. Per a totes les qüestions relacionades amb l’adopció o acolliment s’entenen fetes a la data de la decisió administrativa o judicial.
100%
Permís per naixement o defunció d'un fill
3 dies.
100%
Permís per lactància
1h. diària fins als 9 mesos de la criatura, que es pot dividir en 2 fraccions de 1/2 h. Es pot acordar amb l'empresari l'acumulació del total d'hores en 20 dies naturals(article 35 del conveni col·lectiu).
100%
Permís per atendre fills prematurs o hospitalitzats a continuació del part
· Per hospitalització per un període superior a 7 dies, ampliació del permís de maternitat amb un màxim de 13 setmanes, amb el 100% de retribució
· Dret a absentar-se de la feina durant una hora diària amb el 100% de retribució.
· Dret a absentar-se 2h diàries amb disminució proporcional de salari.
variable
Gaudi de vacances fora del mes estipulat
Quan durant el mes d’agost coincideix un permís maternal o una baixa per incapacitat temporal. Es pot recuperar també els deu dies laborables que marca el conveni (Art. 31 i 35)
100%
MOTIU
CARACTERÍSTIQUES
SOU
Permís per matrimoni
15 dies naturals
100%
Permís per matrimoni d’un familiar
1 dia per casament de familiar de segon grau de consanguinitat

Permís per defunció, malaltia greu, o operació quirúrgica
Parents fins a segon grau de consanguinitat o afinitat:
·  3 dies.
·  4 dies si hi ha desplaçament fora de la província.
100%
Permís per hospitalització i intervenció quirúrgica sense hospitalització
Parents fins a segon grau de consanguinitat o afinitat:
·  3 dies.
·  4 dies si cal fer desplaçament.
100%
Permís per trasllat de domicili
1 dia.
100%
Permís per deure inexcusable de caràcter públic i personal
Temps imprescindible per al compliment del deure.
100%
Permís per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part
Temps indispensable.
100%
Permís per anar metge
Sempre que sigui un metge de la seguretat social.
100%
Permís no retribuït personal
Fins a 15 dies a l’any, sense justificació i amb preavís mínim de 15 dies.
Sense retribució


LLICÈNCIES
MOTIU
CARACTERÍSTIQUES
SOU
Llicència per risc durant l’embaràs (subsidi)
Quan la dona embarassada hagués de canviar el seu lloc de treball per un altre compatible amb el seu estat i no fos tècnica ni objectivament possible. Només es pot gaudir fins a la data del part.
100%
Llicència per risc durant la lactància (suspensió de contracte)
Quan hi ha risc tant per la salut de la mare o del lactant i fins existeixi el risc o com a màxim fins als 9 mesos del fill/a.
100%
Incapacitat temporal
Durant els 3 primers mesos el 100% del Salari base CPP i complement específic , no s’abonarà aquest complement en les pagues extraordinàries. (art.34)
100%
Després
75%

REDUCCIONS DE JORNADA
MOTIU
CARACTERÍSTIQUES
SOU
Reducció de jornada per guarda legal d’infant fins als 12 anys
·  Reducció de jornada d’entre 1/8 a ½ part.
·  No hi ha límit d’edat en cas de cura de persones amb disminució física o psíquica.
·  La concreció horària i període de gaudi correspon al treballador/a.
·  Possibilitat de reincorporació a la jornada ordinària en qualsevol moment, amb obligació de preavisar amb 15 dies per endavant.
·  En cas d’acomiadament, la indemnització i l’atur es calcula segons salari corresponent a la jornada anterior a la reducció de jornada.
·  Les cotitzacions dels 2 primers anys de reducció, es computen incrementades fins al 100% a efectes de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, maternitat i paternitat
Retribució en proporció a la jornada de treball
Reducció de jornada per cura de familiar
·  Reducció de jornada d’entre 1/8 a ½ part.
· Per atendre familiars fins a segon grau de consanguinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia no puguin valer-se per ells mateixos.
·  La concreció horària i període de gaudi correspon al treballador/a.
·  En cas d’acomiadament, la indemnització i l’atur es calcula segons salari corresponent a la jornada anterior a la reducció de jornada.
· Les cotitzacions del 1r. any de reducció es computen incrementades fins al 100% a efectes de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, maternitat i paternitat.
·  Possibilitat de reincorporació a la jornada ordinària en qualsevol moment, amb obligació de preavisar amb 15 dies per endavant.

Retribució en proporció a la jornada de treball
Reducció de jornada per cura de menors afectats per càncer o malaltia greu
·   Reducció de al menys un 50% de la jornada.
·   Els progenitors, adoptants o acollidors, ambdós han de treballar, però només un en podrà gaudir.
·   Fins finalitzar la necessitat de tenir cura del menor, o quan compleixi 18 anys
100%
Reducció de jornada per víctimes de violència de gènere
Durada a determinar en cada cas. També pot suposar una reordenació o adaptació de l'horari.
Reducció salarial en proporció a la jornada

EXCEDÈNCIES
MOTIU
CARACTERÍSTIQUES
SOU
Per cura de fill o filla
·  Màxim 3 anys amb dret a reserva de lloc de treball i computant-se a efectes d'antiguitat.
·  Quan el pare i la mare treballin en el mateix centre, només un en pot gaudir.
·  2 primers anys es consideren cotitzats
Sense retribució
Per cura de familiars fins a segon grau de consanguinitat
·  Màxim 2 anys amb dret a reserva de lloc de treball i computant-se a efectes d'antiguitat.
·  1r. any es considera efectivament cotitzat.
Sense retribució
Descans d'un curs escolar
·  Després de 10 anys d'exercici actiu en el mateix centre.
·  Si està relacionada amb l'adequació del centre a innovacions educatives, el període d'exercici actiu serà de 4 anys.
·  Mínim de 6 mesos (art.40)
Sense retribució
Excedència voluntària
·  Mínim 1 any d'antiguitat en el centre.
·  No haver-ne gaudit durant els 4 anys anteriors.
·  Gaudi durant un mínim de 4 mesos i màxim 5 anys.
·  No computa a efectes d'antiguitat.
·  Dret a reingrés si hi ha vacant en la seva especialitat o categoria professional.
·  A partir d’1 de setembre ,excepte mutu acord (art44)
Sense retribució
Per violència de gènere
·  Suspensió del contracte de treball amb reserva del lloc de treball i dret a prestació d'atur.
·  Duració inicial mínim 6 mesos, prorrogable per períodes de 3 mesos amb un màxim de 18 mesos.
Prestació d'atur
Excedència forçosa
·  Per designació o elecció per a càrrec públic.
·  Per a l'exercici de funcions sindicals.
·  Dret a reserva de lloc de treball i còmput a efectes d'antiguitat.
Sense retribució