20 de març de 2015

Retorn del 24,04% de la paga de nadal de 2012

CCOO denuncia que l’acord de Govern per retornar la paga de 2012 als treballadors de la Generalitat incompleix el que va fixar la Mesa General de la Funció Pública 


  • El Govern ens vol aplicar la retallada del 5% que havia aprovat abans de la retallada de Rajoy, incomplint el seu compromís de retornar el 24,04% de la paga de nadal de 2012
  • Treballadors i treballadores en actiu: La part de la paga es cobrarà aquest mes de març.
  • Jubilats: hauran de sol·licitar el retorn de la part corresponent. 

VOLEM EL PA SENCER!
Resum del document

"En l’exercici 2015 s’abonaran les quantitats equivalents a la part proporcional corresponent als primers 44 dies de la paga extraordinària, paga addicional del complement específic o pagues addicionals equivalents, objecte de supressió en el mes de desembre de 2012. 

Criteris d’aplicació.

 Les quantitats que s’abonaran per aquest concepte al personal funcionari i interí dels cossos de l’Administració de justícia a Catalunya seran les equivalents a un 24,04% de l'import deixat de percebre.

a) Sempre que els convenis col·lectius vigents no disposin expressament una altra cosa, el nombre de dies totals a què es fa referència en el paràgraf anterior serà de 183 i, en qualsevol cas, les quantitats que s’abonaran seran equivalents a un 24,04% de l’import deixat de percebre.

b) Les quantitats a abonar en compliment d’aquest Acord seran objecte d’adequació, en aplicació de l’Acord GOV/78/2012, de 24 de juliol, conforme al qual les reduccions retributives resultants de l’any 2012 s’han de correspondre, com a mínim, a un import equivalent a un 5% en els termes previstos en els acords del Govern de 28 de febrer de 2012 i de 29 de maig de 2012. Aquesta regla s’aplicarà, si s’escau, en unitat d’acte i en la mateixa nòmina en què es faci efectiu l’abonament de les quantitats corresponents.

c) En els casos en què s’hagin percebut quanties equivalents per a aquest concepte en execució de sentència o d’altres resolucions judicials, o per altres circumstàncies, les quantitats resultants també seran objecte d’adequació, com a màxim, a la nòmina del mes de juny de 2015.

Acreditació en la nòmina i procediment.

4.1- L’abonament de les quantitats a què fa referència aquest Acord s’acreditarà en la nòmina del mes de març de 2015 amb els conceptes retributius “Recuperació de la paga extraordinària/ complement addicional específic/ complement addicional de desembre de 2012”. En la mateixa nòmina es farà constar expressament l’adequació retributiva que pugui practicar-se amb el concepte “Aplicació Acord de Govern 78/2012”. Els ens, organismes o entitats del sector públic i les universitats públiques de Catalunya concretaran, respecte del seu personal, el moment en què s’acreditarà en la nòmina l’abonament d’aquestes quantitats dins l’exercici 2015. D’acord amb la normativa fiscal aplicable, les quantitats abonades per aquest concepte s’imputen a l’any 2015.

4.2- L’abonament i l’acreditació en la nòmina es realitzarà d’ofici per a tot el personal en servei actiu o en situació assimilada en la data d’entrada en vigor de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 sempre que, en el mes de desembre de 2012, prestessin serveis en la mateixa Administració, ens, organisme o entitat.

JUBILATS:
4.3- L’abonament d’aquestes quantitats es produirà a sol·licitud de les persones interessades quan aquestes, en la data d’entrada en vigor de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, hagin deixat de prestar serveis en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, els seus organismes, ens o entitats, i les universitats públiques i entitats que en depenen, així com les persones que hagin canviat de destinació entre els diferents àmbits.


En aquest cas, el termini per presentar la sol·licitud serà de tres mesos des de la publicació del present Acord i l’abonament es realitzarà el mes següent a la verificació de la seva procedència.

A aquest efecte, i en funció de les dades de què es disposin, els serveis de gestió personal dels departaments i els centres gestors de personal dels ens, organismes o entitats del sector públic, comunicaran al personal que al seu moment restava en actiu o situació assimilada el seu dret a sol·licitar l’abonament de les quantitats que li corresponguin.

En cas de defunció, la sol·licitud correspon als hereus conforme a les normes del dret civil.


A aquest efecte, el model de sol·licitud estarà disponible en el portal de l’empleat públic i en la pàgina web del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

VALORACIÓ DE CCOOLa Mesa General de la Funció Pública de Catalunya, en la seva reunió del dia 27 de gener de 2015, va arribar a l’acord de que tots els treballadors de la Generalitat cobrarien els 44 dies de la paga descomptada a 2012 (un 24,04% d’aquesta). El Govern de l’Estat ens van robar aquesta paga mitjançant el Reial Decret 20/2012. 


El redactat en concret diu: “Les parts acorden abonar la part corresponent als primers 44 dies de la paga extraordinària, paga addicional del complement específic i pagues addicionals del mes de desembre de 2012. Aquests primers 44 dies representen en tots els casos el 24,04% de l’import deixat de percebre per aplicació del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol. Aquest pagament es farà efectiu en la nòmina del mes de març de 2015.”.

L’Acord del Govern del dia d’avui incompleix aquest redactat i comportaria que a una part del personal no arribi a cobrar aquesta quantitat ni en dies ni en percentatge sobre el seu salari. 

CCOO exigeix al Govern que compleixi l’acord de la Mesa General, que dóna compliment al que s’ha fixat a totes les altres comunitats autònomes i que ve recollit en els Pressupostos Generals de l’Estat.

El Govern de la Generalitat és el govern que pitjor tracta els treballadors públics, ja que cap altre ha descomptat 2012, 2013 i 2014; cap altre s’ha atrevit a no tornar el que diuen els pressupostos de l’Estat.

Els sindicats de la Mesa General es reuniran demà per analitzar l’Acord de Govern i decidir les accions necessàries per recuperar el total dels 44 dies per a tots els treballadors i treballadores de la Generalitat.