6 de juliol de 2015

Mesa Tècnica d'Educació Especial. Personal Laboral. Juliol 2015


MESA TÈCNICA D’EDUCACIÓ ESPECIAL
Negociacions dels documents organitzatius:
CCOO aconseguim suavitzar l’impacte del canvi horari del personal educador.

Accedeix al document en pdf
Tal com us vàrem informar anteriorment als Documents per a l'organització i la gestió dels centres del Personal d'administració i serveis i professionals d'atenció educativa, s’han recollit tres qüestions que considerem molt importants:
  • L'atenció educativa inclou l'atenció als alumnes (individualment o en grup), la coordinació amb el tutor o tutora, l'equip docent, si és el cas les reunions amb les famílies i, quan calgui, altres serveis.
  • Aquest personal en cap cas no ha de substituir al servei de monitoratge.
  • S'ha de garantir la participació dels auxiliars d'educació especial a les reunions que permetin la coordinació amb els equips docents.

Som conscients que aquests canvis de redactat poden ser interpretats de diferents formes. Us recomanem que feu una lectura acurada dels documents i així tindreu arguments més sòlids a l’hora d’elaborar el vostre pla de treball.

Des de la Federació d’Educació de CCOO hem adreçat un escrit a la Directora de Serveis demanant-li el pas del personal auxiliar d’educació especial a personal educador d’educació especial. Així mateix hem sol·licitat una reunió específica per tractar aquest tema.

Decret que regula l’atenció a les necessitats educatives de l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu

A l’última reunió ens van presentar un esborrany del nou decret que duu aquest títol del qual vàrem poder fer una lectura i a continuació fer unes primeres aportacions, no disposem del document en qüestió, ja que com document de treball, ha de passar per altres meses de negociació, i pot tenir algunes modificacions abans de la publicació definitiva.

CCOO vàrem posar de manifest:
  •  L’absència del primer cicle d’educació infantil, ja que entenem que el tractament de la diversitat i per tant de la inclusió, s’ha de realitzar des de la primera etapa educativa.
  • Vam posar l’accent en el reconeixement dels professionals laborals d’educació especial tant en la participació en el centre i coordinació amb els docents i especialistes com en la necessitat d’unes ràtios adequades i el seu compliment.
  • Pel que fa a les necessitats d’assistència sanitària, alimentació assistida, etc. vam insistir en la necessitat d’establir convenis amb la sanitat pública per tal de reconduir determinades tasques que tenen caràcter sanitari i no corresponen al personal laboral. En aquest sentit vam fer referència a la demanda guanyada per CCOO al País Valencià en relació a aquest tema.
  • Vàrem reclamar la incorporació de temes de salut laboral, donat que la complexitat organitzativa que pot generar la implantació del Decret fa necessari que es tinguin presents, entre d’altres, l’organització del treball, la càrrega emocional així com l’ergonomia i la psicosociologia.
  • Així mateix vam demanar que s’incorpori al decret una memòria econòmica que garanteixi la dotació de recursos necessaris.

De totes aquestes qüestions ens agradaria parlar amb vosaltres i, per això convocarem una reunió tan bon punt tornem de vacances.


Volem seguir negociant, volem seguir millorant, volem seguir promovent el canvi.