28 de desembre de 2015

Canvis en el procés de gestió i control de les baixes d’IT (Ensenyament públics Seguretat Social)

L’1 de desembre de 2015 ha entrat en vigor l’Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny, que desenvolupa el RD 625/2014, de 18 de juliol. S’Introdueixen canvis significatius en el sistema de gestió i control del procés d’incapacitat temporal durant els primers 365 dies de la seva durada, i afecta qualsevol dels règims del sistema de la Seguretat Social, exclosos els règims especials dels Funcionaris Civils de l’Administració de l’Estat, de l’Administració de Justícia i de les Forces Armades.
Accedeix al full actualitat en pdf

Principals novetats

S'aproven nous models dels comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta del procés d’Incapacitat Temporal. A partir de l’1 de desembre de 2015 els comunicats han d’informar el número de classificació nacional d’ocupació. 
Es pot a consultar a:


A partir d’ara, el metge haurà de fer una valoració estimada de la duració de la baixa prenent com a referència una taula orientativa que té en compte no només el diagnòstic, sinó també la ocupació o tipus de feina que es fa, l’edat de la persona i la seva incidència en l’activitat laboral. 

Es regulen quatre tipus de baixes o processos d’incapacitat temporal en funció de la seva durada estimada: 

  • Molt curta: inferior a 5 dies naturals
  • Curta: entre 5 i 30 dies naturals. El primer comunicat de confirmació s’expedirà com a màxim als 7 dies naturals i els següents comunicats com a màxim cada 14 dies naturals.
  • Mitjana: entre 31 i 60 dies naturals. El primer comunicat de confirmació s’expedirà com a màxim als 7 dies i els següents comunicats com a màxim cada 28 dies naturals.
  • Llarga: 61 dies o més. El primer comunicat es renovarà com a màxim als 14 dies i els posteriors com a màxim cada 35 dies.Primer comunicat confirmació
Successius comunicats
Inferior a 5 dies
 Baixa i alta en el mateix acte

De 5 a 30 dies
              Màxim 7 dies
      Màxim cada 14 dies
De 31 a 60 dies
              Màxim 7 dies
      Màxim cada 28 dies
61 o més dies
              Màxim 14 dies
      Màxim cada 35 dies

La visita al metge és obligatòria per continuar la baixa. Si el treballador no es presenta a la revisió mèdica prevista en els comunicats de baixa i de confirmació de la baixa, es podrà emetre l'alta mèdica per incompareixença.

Independentment de la durada estimada, el facultatiu expedirà l'alta mèdica per curació o millora que permet realitzar el treball habitual quan consideri que el treballador ha recuperat la seva capacitat laboral.

En els processos d’IT gestionats pel Servei Públic de Salut i de durada estimada superior a 30 dies naturals, el segon comunicat de confirmació de la baixa, i els que corresponguin, s’acompanyaran d’un informe mèdic complementari que emetrà el facultatiu que va expedir l’anterior i que indicarà la malaltia, el tractament, les proves mediques realitzades, l’evolució i la incidència en la capacitat funcional del treballador. 
Trimestralment s’emetrà un informe de control del procés de la incapacitat temporal on constin tots els extrems que justifiquin el manteniment de la IT.

Quan s’expedeixi l’últim comunicat de confirmació abans d’esgotar els 365 dies de duració de la baixa, s’informarà el treballador que, esgotats els 365 dies, el control del procés d’IT passa a ser competència de l’INSS.

Terminis de presentació dels comunicats a l’empresa: s’ha de presentar el comunicat de baixa i els successius de confirmació en el termini de tres dies comptats a partir de la data de la seva expedició, i el comunicat d’alta dins del termini de les 24 hores següents a la seva expedició.

Els treballadors poden ser citats per l’INSS per efectuar un reconeixement mèdic.