21 de gener de 2016

Salut laboral: Treballem dia a dia pel dret a la prevenció

Salut laboral: Tirem pel dret
Treballem dia a dia pel dret a la prevencióAccedeix al full informatiu en pdf 

La Prevenció de riscos laborals té com a objectiu fonamental que la seguretat i la salut del personal treballador no es vegin alterades per unes condicions inadequades dels llocs de treball. 

Fruit d’aquest marc legal, en la gestió de la prevenció de riscos laborals del Departament d’Ensenyament, hi participen diferents agents:
El Servei de prevenció de riscos laborals: del qual en depenen les seccions de prevenció de riscos del diferents serveis territorials i del Consorci.
Els Comitès de seguretat i salut: constituïts en cadascun dels serveis territorials i Consorci d’Educació de Barcelona i el Comitè del PASTL (Personal d’administració i serveis, tècnic i laboral) d’àmbit de Catalunya, que estan integrats per delegats i delegades de prevenció així com per representants territorials del Departament.
Què hem de fer quan considerem que les condicions en què desenvolupem la nostra feina no són les adequades des del punt de vista preventiu?
Poseu-vos en contacte amb les delegades de CCOO, us ajudarem i orientarem en tot allò que necessiteu. Podeu plantejar el problema a la direcció del centre educatiu o bé a la secció de prevenció del vostre servei territorial o Consorci, per tal de resoldre aquesta situació. Si es considera necessari, es pot fer l’avaluació de riscos que correspongui per tal de reduir, eliminar o controlar els riscos que poden afectar la salut de les treballadores i treballadors.
Les delegades de prevenció del personal laboral de CCOO en els diferents comitès són: 
Barcelona Comarques: Patro Buitrón 
Consorci d’Educació de Barcelona: Mireia Dellà 
Cat. Central: Conxita Mañé, Imma Vila 
Maresme-VallèsOriental: Conxita Mañé 
Vallès Occidental: Àngels Zurita 
Baix Llobregat: Esperança Pallàs 
Tarragona: Cristina Larramona 
Terres de l’Ebre: M. José Mata 
Lleida: Balbina Espart 
Girona: Eva Masmiquel
Comitè PASTL: Patro Buitron, Fina Castella, M. José Mata 


Accedeix al full informatiu en pdf