23 de febrer de 2016

La capacitat de proposta i la constància sindical comencen a donar els primers fruits.

La capacitat de proposta i la constància sindical comencen a donar els primers fruits. 


Hem aconseguit una reunió de la Mesa General de la Funció Pública el 20 de febrer de 2016

Des de les  retallades de 2012 que ens van arrabassar una part molt important dels drets laborals i socials aconseguits al llarg d’anys de negociacions i mobilitzacions, CCOO no hem parat de reivindicar la seva reposició a partir de propostes, negociacions i mobilitzacions.
Ara a la fi la nostra constància comença a donar els primers fruits.
A  la reunió de la Mesa General de la Funció Pública de Catalunya  hem aconseguit el retorn dels dies de vacances per raó d’antiguitat  i la convocatòria d’una nova mesa, el dia 7 de març, per acordar els terminis del retorn efectiu de la paga de 2012 i un calendari per a tractar la recuperació de la resta de drets, així com mesures per millorar condicions de treball i ocupació.

Els temes a negociar en aquest calendari seran:

  • Ampliació dels supòsits d’IT complementats al 100%
  • Oferta Pública d’Ocupació
  • Reducció de la temporalitat als diferents col·lectius (funcionariat, estatutaris i personal laboral)
  • Borses de treball per l’accés a interinatge ( suplències i vacants )
  • Fons d’Acció Social
  • Mesures de compensació econòmica per raó d’experiència o desenvolupament de tasques (Productivitat, Estadis, DPO ...)
  • Equiparació de les condicions de permisos i conciliació
  • Substitucions en el cas del personal de serveis essencials
  • Anàlisi i modificació de la jornada de treball
  • Recuperació de les pagues de 2013 i 2014.


Fins arribar a aquesta situació els sindicats de forma unitària havíem fet diverses assemblees  i  concentracions,  alhora que desenvolupàvem iniciatives de tipus institucionals com denuncies davant la Sindicatura de Greuges i reunions amb tots els grups parlamentaris per aconseguir un posicionament favorable a que els treballadors i treballadores de la Generalitat no fossin discriminats respecte als de la resta de les Administracions de Catalunya.
Amb aquestes accions vàrem aconseguir que el Parlament de Catalunya aprovés per unanimitat una Resolució que insta el Govern a negociar amb les organitzacions sindicals el retorn dels drets perduts, cosa que ha servit per desbloquejar la situació.


Esquema  dies addicionals de vacances en funció dels serveis prestats a la Generalitat de Catalunya:

(efectiu a partir any natural següent al compliment)


ANYS SERVEIS PRESTATS
DIES ADDICIONALS DE VACANCES
Als  15
1 dia
Als 20
2 dies
                    Als 25
3 dies
A partir  30 anys
4 dies