8 de març de 2016

Certificat negatiu al Registre de delinqüents sexuals


Acreditació del requisit de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual per tot el personal funcionari de carrera, en pràctiques, interí, contractat laboral o especialista que treballi com a personal docent* o com a personal d’administració i serveis* en centres públics dependents del Departament d’Ensenyament. 


ABANS DEL 15 DE MARÇ
Aquest personal, amb caràcter voluntari, podrà emplenar una declaració responsable facilitada per les direccions dels centres i dels serveis educatius corresponents. Aquesta declaració, un cop signada, autoritza l’Administració per comprovar la veracitat d’allò que es declara davant del Registre Central de Delinqüents Sexuals i evita haver de presentar el certificat negatiu d’aquest Registre. Un cop fetes les comprovacions pertinents, el Departament d’Ensenyament farà l’anotació corresponent al Registre de Personal.

El personal que no formalitzi i lliuri la declaració responsable amb autorització dins del termini establert, per tal de complir amb el requisit, haurà de presentar personalment el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals o de Penals. Cal lliurar-lo en el termini de 15 dies a comptar a partir del darrer dia del termini de presentació de les declaracions (15 de març) o, en el seu defecte, la còpia del justificant d’haver-lo sol·licitat al Ministeri de Justícia.PERSONAL AFECTAT PER AQUEST PROCEDIMENT
*Personal docent: Tots els llocs de treball inclosos a les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament per al curs 2015-2016, excepte els llocs de treball dels serveis educatius corresponents als centres de recursos pedagògics, als assessors de llengua, interculturalitat i cohesió social. Tampoc estan afectats els llocs de treball dels centres de formació d’adults en centres penitenciaris.
*Personal d’administració i serveis: Tots els llocs de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència adscrits a centres públics docents i serveis educatius.
Personal en situació diferent a la de servei actiu:
*El personal amb vinculació prèvia que reingressi al servei actiu (per exemple una excedència) ha de presentar la declaració responsable amb l’autorització expressa a l’Administració per comprovar la seva veracitat, en el moment de la seva reincorporació.
  • El personal inclòs en la borsa de treball vigent el curs 2015-2016 ha de presentar, abans de la seva contractació, la declaració responsable amb l’autorització expressa a l’Administració per comprovar la seva veracitat. El Departament determinarà amb una instrucció la manera d’acreditació en el cas de no ser contractat el present curs escolar. 
  • La resta de personal de nova incorporació (personal funcionari interí i personal laboral temporal que no provingui de la borsa de treball) cal que presenti un certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals, o acrediti que l’ha sol·licitat mitjançant una còpia del corresponent justificant de la sol·licitud i adjunti, així mateix, la declaració responsable amb l’autorització expressa a l’Administració per comprovar la seva veracitat. En cas contrari, no podrà ser nomenat o contractat.

Amb aquest procediment es regularitza el compliment d’aquest requisit que, en el seu moment, va ocasionar greuges molt importants als professionals de l’educació que accedien per primer cop a aquests llocs de treball sense que s’hagués creat el Registre Central de Delinqüents Sexuals Específic.

Llegiu i descarregueu aquí el Comunicat (pdf)