15 de setembre de 2017

Pla de Formació del Departament d'Ensenyament per al Personal Laboral

Us informem que el Pla de formació per al personal d’administració i serveis 2017 del Departament d’Ensenyament es podrà consultar a partir del 19 de desembre a la Intranet, a l’adreça següent:


El Pla ha estat dissenyat a partir d’un procés de detecció de necessitats acurat mitjançant diversos instruments:

A. Qüestionaris de detecció de necessitats a:
a. Responsables d'unitats i serveis
b. Directors de centres educatius
c. Personal d'administració i serveis

B. Fitxa de formació a mida a les unitats i serveis

Les novetats que ofereix el Pla de formació 2017 són les següents:

•  Consolidació de l’àmbit d’“innovació” amb totes les activitats que incorporen metodologies:
o E-comunitats
o Aula inversa

•   Col·laboració en el Pla de treball 2016-18 entre el Departament d’Ensenyament i la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament amb relació a l’organització d’activitats formatives adreçades al personal d’administració i servies.

•   Disseny d’activitats relacionades amb el Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones en l’Administració de la Generalitat i igualtat de gènere i diversitat.

•   Disseny del procés d’acreditació de formadors interns i consolidació de l’Àrea de formació de formadors.

•   Noves e-comunitats d’aprenentatge i pràctica
o E-comunitat sobre assetjament escolar (treballadors socials)
o E-comunitat sobre atenció als alumnes víctimes de violència masclista en l'entorn familiar (treballadors socials)
o E-comunitat sobre el marc d’actuació dels integradors socials (integradors socials)

•   Disseny de processos d’avaluació de la transferència d’activitats formatives

•   Disseny d’itineraris formatius per a integradors socials

•   Formació en procediment administratiu

El procés d’inscripció a les activitats, com l’any passat, continua establint-se en 3 períodes:

•   Període 1: activitats que es realitzaran entre el 23/02/2017 i el 31/05/2016
o Inscripció: del 19/12/2016 al 15/01/2017
o Validació dels caps: del 06/02/2017 al 12/02/2017

•   Període 2: activitats que es realitzaran entre l’1/06/2017 i el 31/07/2017
o Inscripció: del 18/04/2017 al 02/05/2017
o Validació dels caps: del 16/05/2017 al 22/05/2017

•   Període 3: activitats que es realitzaran entre l’1/09/2017 i el 30/11/2017
o Inscripció: del 12/06/2017 al 25/06/2017
o Validació dels caps: del 07/07/2017 al 13/07/2017

Tot i això, un cop tancat el període d’inscripció, si encara queden places lliures en activitats, també es podran sol•licitar.

Cal recordar que els empleats públics tenen dret a 40 hores de formació. Per aquest motiu es recomana consultar tota l’oferta formativa i en cas que una inscripció estigui tancada, us reserveu les hores per poder realitzar la inscripció quan toqui.