2 de març de 2017

Acord sobre perfil professional i distribució de la jornada. Educadors d’educació especial.

Acord sobre l’adequació del perfil professional i la distribució de la jornada de treball del personal educador d’educació especial en centres públics del Departament d’Ensenyament.


Accedeix al full informatiu en pdf 
Accedeix al text complet de l'Acord

Després de un llarg període de negociacions hem aconseguit recuperar part de les condicions laborals que se’ns van modificar unilateralment per part del Departament l'any 2012. Aquesta recuperació consisteix en una reducció de l’horari lectiu actual de 2,5 h, amb el següent redactat:
  • 27,5 hores d’atenció directa als alumnes amb necessitats educatives especials, que s’han de fer dins de l’horari lectiu i, si escau, en altres activitats on s’atengui directament als alumnes i que formin part del projecte educatiu del centre.
  • 7,5 hores per a reunions, coordinació, elaboració de materials i activitats formatives en el centre.
  • 2,5 hores de preparació, formació i reciclatge i altres activitats relacionades amb les seves funcions que no s’han de fer necessàriament al centre.

També s’ha aconseguit una demanda històrica del col·lectiu que és una titulació d’accés específica per treballar en aquesta categoria la qual cosa afavoreix el seu reconeixement professional. S’ha determinat com a titulació d’accés el títol de Tècnic d’Integració Social o equivalent. El nostre interès l’hem centrat en que aquest requisit no sigui excloent per les persones que han tingut una relació contractual amb el Departament, de manera que aquelles persones que no disposin d’aquesta titulació concreta tinguin l’oportunitat de habilitar-se o titular-se.

“Els treballadors que en la data d’efectes indicada estiguin prestant serveis amb un contracte de treball temporal de la categoria professional d’educador d’educació especial i no disposin de l’esmentat títol, mantindran la seva vinculació vigent, i disposaran d’un termini de quatre anys per obtenir l’habilitació i/o la titulació mitjançant els procediments que convoqui el Departament, en els termes que s’estableixin i amb la participació del Comitè Intercentres.
S’aplicarà el mateix termini de quatre anys per a requerir la titulació exigida, per a les persones que hagin prestat serveis durant un període mínim de 2 mesos durant el curs escolar 2016-2017.”

Pel que fa aquest procés encara s’ha de perfilar i per tant no està tancat.

Aquest acord tindrà vigència a 1 de setembre de 2017.

CCOO hem manifestat al Departament que malgrat el pas donat amb aquest acord és la nostra voluntat continuar negociant per arribar a les condicions horàries d’atenció a l’alumnat anteriors es a dir a les 25 hores lectives.