30 de març de 2017

Publicada la llista provisional d'admesos i exclosos en el concurs de canvi de destinació del personal laboral fix del Departament d'EnsenyamentUs informem que amb data 30 de març de 2017 el Departament ha publicat la llista provisionalde persones participants admeses i excloses en el concurs de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball de personal laboral fix del Departament d’Ensenyament (convocatòria núm. LEN/002/16)Les llistes especifiquen els motius d’exclusió, així com de la modalitat de participació a cada lloc de treball sol·licitat, i de les persones que han d’efectuar la prova de coneixements de llengua catalana i/o la prova professional (supòsit pràctic) establertes a les bases 3.4 i 4.1.2 de la convocatòria, respectivament, d’acord amb el que figura a l’annex d’aquest

Així mateix s’estableix un termini de deu dies, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest Acord, per tal que les persones aspirants pendents de l’acreditació del coneixements de llengua catalana pugui aportar la documentació acreditativa, d’acord amb la Base 2.3 de la Resolució de convocatòria.

Podeu consultar la llista al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat), així com per Internet a la pàgina http://ensenyament.gencat.cat

Les persones interessades poden formular al·legacions o esmenar els defectes de les seves sol·licituds, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva exposició al tauler electrònic.