28 d’abril de 2017

Procés de titulació del personal educador d'educació especial

Com ja us vàrem informar, amb data 1 de març de 2017, es va signar un
Acord sobre l’adequació del perfil professional i la distribució de la jornada del personal Educador/a d’Educació Especial que tindrà efectes a partir de l'1 de setembre de 2017.

En aquest Acord es determina com a titulació específica requerida per al desenvolupament dels llocs de treball del personal educador d’educació especial en centres públics el títol de Tècnic Superior en Integració Social o equivalent, la qual cosa dona resposta a una demanda històrica del col·lectiu com és una titulació d’accés específica per treballar en aquesta categoria  i que afavoreixi el seu reconeixement professional.

El personal educador amb contractació fixa queda exempt d'aquest procés.

El Departament ha elaborat un pla per dur a terme l'adequació del perfil professional en relació a  les persones del bloc 1 que no  tenen la titulació d'integració social o equivalent, consistent en:
  • L' habilitació del personal del bloc 1 de la borsa de treball que tinguin una titulació relacionada amb el món educatiu.
  • Un pla de formació en el cicle d'Integració Social per les persones del bloc 1 que van accedir amb el batxillerat o altres titulacions. Aquestes   el  podran realitzar a distància per l' IOC (Institut Obert de Catalunya)  i de forma gratuïta. Així mateix aquest pla  preveu un procés d'acreditació de competències .
  • El personal temporal que estigui en actiu a 1 de setembre de 2017 i no disposi de la titulació esmentada, mantindrà la seva vinculació vigent i disposarà d’un termini de quatre anys per obtenir l’habilitació i/o la titulació corresponent.
  • Aquest termini també s’aplicarà al personal que hagi prestat serveis durant un període mínim de dos mesos durant el curs escolar 2016-2017.
Us volem manifestar el posicionament de CCOO respecte el tema de la titulació:

Tot i valorant positivament la feina del departament a l'hora d'elaborar un pla de formació a distància, considerem que hauria de tenir caràcter voluntari  i no obligatori tal com el presenten.

Considerem que tothom del bloc 1 que hagi superat el període de prova ha de ser habilitat per seguir fent la feina que està fent i per poder-se presentar a les convocatòries d'oferta pública, quan surtin,  ja que en el moment d'accedir a la borsa i a la contractació reunia els requisits de titulació que se li demanaven i que queden recollits en conveni.

Des de CCOO, i així ho hem manifestat al Departament, seguirem defensant l'habilitació de tot el bloc 1 i seguirem treballant per aconseguir aquest objectiu.