27 de juliol de 2017

Convocatòria de l’acte d’adjudicació de places vacants pel curs 2017-2018 de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència

El Departament convoca les categories professionals següents: 

L’acte d’adjudicació es farà els dies:

29 d’agost de 2017, a la sala d’actes del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202-226, de Barcelona),
  • 10 hores,  per a la categoria de tècnic/a especialista d’educació infantil
  • 13 hores, per a la categoria d’integrador/a social.

30 d’agost de 2017
Per a la categoria d’educador/a d’educació especial, en diverses sessions entre les 10 hores i les 15 h.

Restem a l’espera que el Departament, pròximament pengi la llista amb la distribució horària concreta, per ordre de puntuació a la borsa de treball, d’acord amb la llista definitiva d’admesos de la borsa de treball de personal laboral per a cobrir places vacants i substitucions.

Per qüestions de capacitat de la sala, només podran assistir-hi les persones convocades, sense acompanyants.

CAL SABER QUE...

El nombre de persones convocades a l’acte d’adjudicació és superior al nombre de llocs objecte d’adjudicació en previsió que no totes les persones convocades s’hi presentin. Per tant, no totes les persones citades podran optar als llocs convocats.

Les persones convocades que no assisteixin a l’acte d’adjudicació i siguin cridades per a l’adjudicació d’un lloc de treball, s’entén que rebutgen una oferta de contractació, de manera que se situaran en la darrera posició del bloc i categoria corresponent.

No obstant això, en el cas de tenir algun motiu de suspensió, cal comunicar-lo i acreditar-lo en el servei territorial corresponent amb la finalitat de no perdre el número d’ordre a la borsa.

No es considerarà rebuig d’una oferta als efectes del punt anterior, pel que fa al personal amb contracte d’interinitat o de substitució vigent convocat a l’acte.

Les persones que obtinguin una plaça d’una categoria professional en l’acte d’adjudicació no podran presentar-se a l’adjudicació de les altres categories. 


Donat el nombre de places vacants per aquest proper curs des del Comitè Intercentres hem instat al Departament a realitzar un acte públic d’adjudicació de vacants per tal de garantir la transparència i la igualtat d’oportunitats de les persones de la borsa que vulguin o hagin de participar.