25 de juliol de 2017

Taules salarials actualitzades

Us recordem que a la nòmina del mes de juliol s'aplicarà l'increment de l'1% amb efectes retroactius del mes de gener de 2017.

Aquí podeu trobar les taules salarials actualitzades amb aquest increment.
RETRIBUCIONS 2017. TAULES SALARIALS


SUBGRUP
SOU BASE
COMPLEMENT DE GRUP
TOTAL

MENSUAL
ANUAL
MENSUAL
ANUAL
MENSUAL
ANUAL
A1
1.881,20
26.336,80
233,39
2.800,68
2.114,59
29.137,48
A2
1.745,48
24.436,72
     233,39
2.800,68
1.978,87
27.237,40
A3
1.632,41
22.853,74
     233,39
2.800,68
1.865,80
25.654,42
B1
1.581,01
22.134,14
207,53
2.490,36
1.788,54
24.624,50
C1
1.362,12
19.069,68
146,08
1.752,96
1.508,20
20.822,64
C2
1.240,22
17.363,08
146,08
1.752,96
1.386,30
19.116,04
D1
1.146,97
16.057,58
119,02
1.428,24
1.265,99
17.485,82
D2
1.108,46
15.518,44
119,02
1.428,24
1.227,48
16.946,68
E
1.060,12
14.841,68
116,25
1.395,00
1.176,37
16.236,68COMPLEMENT D’ANTIGUITAT (TRIENNIS)

GRUP
TRIENNIS
MENSUAL
ANUAL
A
50,40
705,60
B
45,74
640,36
C
41,05
574,70
D
36,39
509,46
E
31,68
443,52


COMPLEMENT DE LLOC DE TREBALL
MENSUAL
ANUAL
Complement singular docents de serveis educatius
315,34
3,784,08
Complement singular docent – Logopeda CREDA
177,55
2.130,60
Complement tasques docents en centres educatius
Professor grup A
Professor grup B


280,12
3.361,44
298,94
3.587,28
Complement singular Serveis Educatius
 Assis. Socials, Fisios, Audios 
235,65
2.827,80
Director/a de Residència-Internat  CET
727,92
8.735,04
Cap de Col·legi  CET
77,25
927,00


Complements  LLARS d’INFANTS
MENSUAL
ANUAL
Director B1  Educador
510,81
6.129,72
Director A3  Adaptació
425,03
5.100,36
Personal Cuina Llars d’Infants D1
158,96
1.883,52
Art.29.2 Complement de Grup dels EAPS. Import del complement de grup dels Equips d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica anterior al 1er Conveni Únic   Mensual 266,24       Anual 3.194,88