2 de maig de 2018

Funcions dels TIS

Comissió Tècnica
Funcions dels TIS


Davant els problemes d’interpretació de les funcions del personal TIS que han dut a situacions greus en alguns centres, CCOO vam demanar al Departament una revisió de les tasques a realitzar que clarifiquessin les actuals i que es poguessin incorporar a les instruccions d’inici de curs per tal d‘evitar les interpretacions indegudes que s’estan fent.

El passat 24 d’abril vàrem mantenir una comissió tècnica per parlar de les condicions de treball  del personal Integrador Social amb la Subdirecció General de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa i amb la Subdirecció General de Personal d’Administració i Serveis:

El Departament  ens va  explicar que han estat treballant per definir els objectius i les línies d’actuació del personal TIS, tot tenint en compte el Decret d’autonomia de centres i documents per a l’ organització i gestió dels centres i també el document d’Ofensiva de país a favor de l’exit escolar . 
Així mateix ens va informar que han mantingut reunions amb el col·lectiu de TIS  i de directors de centres de primària i secundària de diferents àmbits geogràfics. Ens explica que han treballat dinàmiques que abordaven tant la vessant laboral i de funcions com psicològica i de sistema relacional. La voluntat que ens va expressar és la de definir les competències a desenvolupar pel col·lectiu per tal d’evitar malentesos  en determinats centres.
De les 8 funcions actuals proposa reduir-les a set dividint-les en 28 subfuncions. Aquestes es concreten en més d’un centenar d’accions.
També ens van proposar un canvi de nom; Tècnic d’Inclusió Social per adaptar la figura al Decret d’Escola Inclusiva.
Ens van explicar que es faran coordinacions verticals amb les direccions i horitzontals  convocant  reunions dels TIS d’un territori per posar en comú casos o situacions que se’ls plantegessin des dels centres relacionades amb les funcions.
Tanmateix el Departament vol destacar les activitats formatives programades per aquest personal i anuncien mes formació practica per aquest mes de juliol

En relació a l’horari presenten la següent proposta :
30h d’atenció directe als alumnes i les seves famílies
5h de coordinació amb els professionals del centre i de l’entorn
2h 30min. De preparació de material i participació en activitats de formació que no han de fer-se necessariament en el centre escolar.
Estan disposades a treure la franja horària 8h a 19h quedant sense determinar.  

Ens van lliurar el document de les funcions i horaris al qual anirem fent les aportacions i els comentaris oportuns. Aquest document un cop treballat i consensuat el Departament l’incorporarà als documents per a l’ organització i gestió dels centres.