19 de setembre de 2018

Curs 2018-19

Més drets pels i les treballadores.Millor educació per a tothom

Iniciem aquest curs amb un nou Govern a Catalunya i a l’Estat espanyol, que manifesten públicament la seva voluntat d’enterrar l’etapa de les retallades i la LOMCE. Al mateix temps, els acords signats per CCOO i altres sindicats, de reducció de la temporalitat i recuperació dels drets arrabassats, han de ser concretats i desenvolupats en totes les seves potencialitats.


Aquest és un curs clau per enterrar definitivament l’etapa de les retallades i avançar en la millora de drets per a totes les treballadores i treballadors de l’educació, un pas imprescindible per assegurar la qualitat i la universalitat d’aquest dret pel conjunt de la societat.

CCOO ens situem com a fita pel 2018-19 avançar en l’organització i la mobilització de tots els sectors educatius per tal de garantir que els discursos i les bones intencions es transformin en millores concretes i tangibles.


#AmbTuTenimLaForça
Evolució dels pressupostos i de l’alumnat.

Malgrat l’increment del darrer curs, la pròrroga pressupostària ha afectat negativament, tallant una possible recuperació.
La combinació de la pròrroga pressupostària amb un lleuger increment d’alumnat d’aquest curs, torna a fer caure en un 3,29%, la inversió educativa per alumne, després de l’increment del curs passat.

Educar en llibertat

Durant tot el passat curs s’ha volgut situar l’escola en el mig del conflicte polític que vivim a Catalunya. Molt especialment a partir de l’1 d’octubre, l’escola i la gent que hi treballem ens hem vist sotmesos a crítiques massives en mitjans de comunicació per part de forces polítiques, denúncies judicials de famílies i de la fiscalia de l’Estat, i qüestionament de la nostra feina per una part de la societat.

Des del primer moment, CCOO hem sortit públicament en defensa dels nostres companys i companyes, de la seva professionalitat i rigor en el tractament dels temes que afecten el conjunt de la societat.

Així mateix, hem denunciat l’intent de barrejar el conflicte polític amb el model pedagògic de la immersió lingüística, que ha demostrat la seva eficàcia en l’assoliment del coneixement de les dues llengües oficials per tot l’alumnat, independentment del seu origen.

No sabem que passarà en els propers mesos, però malauradament, caldrà continuar mobilitzant-nos per defensar l’educació en llibertat. Hem de continuar reclamant a les forces polítiques que resolguin els problemes de la ciutadania, no que en generin de nous.

Planificació escolar i ràtios

L’evolució demogràfica i econòmica  de la societat catalana s'ha trobat amb una resposta política que no ha estat a l'altura de les circumstàncies:
           Per una banda tancaments a aules de P3.
          Per una altra, la massificació a les aules de secundària, construcció de barracots, increment de les ràtios i manca de professorat i personal laboral d’atenció educativa a la secundària obligatòria i a la postobligatòria.

Calen mesures concretes:

           Modificar la legislació catalana perquè els poders públics garanteixin el dret universal a l’educació.
           Acabar amb la supressió de més llocs de treball a l’educació, negociant processos de mobilitat, de formació, o d’altres mecanismes que permetin adaptar la plantilla als canvis demogràfics.
           Recuperar el mapa escolar com a instrument de planificació, amb la participació efectiva dels poders públics locals i de la comunitat educativa, comptant explícitament amb els Consells Escolars Territorials.
           Consensuar amb el Departament  possibles solucions temporals amb el conjunt de la Comunitat Educativa afectada Davant de la problemàtica d’escolarització de l’alumnat de secundària de molts municipis
           Construir o ampliar les instal·lacions necessàries als centres educatius. Creació d’institut-escola, per aprofitar espais, i per les seves possibilitats pedagògiques.

Com a proposta que engloba la millora de la qualitat educativa i la planificació en un moment com els actuals, sol·licitem al Departament d’Ensenyament que, de forma immediata, elabori la normativa corresponent per reduir gradualment les ràtios.

Segregació escolar

El passat 25 de juliol es van reprendre les sessions plenàries que, a iniciativa del Síndic de Greuges, reuneixen al conjunt de la comunitat educativa per analitzar la segregació escolar.

CCOO volem mullar-nos amb propostes viables per treballar contra la segregació. Assumirem que no totes puguin ser sense que això vulgui dir que renunciem a elles.

Ens preocupa especialment que deixar l’elecció de centre escolar a les mans del mercat -en aquest cas de les famílies o, millor dit, d’una part de les famílies- sense intervenció de l’Administració, implica incrementar la segregació escolar i guetitzar alguns centres educatius. Cal impulsar mesures en el procés d’admissió de l’alumnat que limitin els marges de tria d’escola, orientant i ordenant l’accés, així com per desenvolupar condicions d’escolarització equitatives.

Igualtat

Després de la presa de consciència feminista que la nostra societat està assumint col·lectivament, és necessari forçar les empreses i administracions en la implementació de mesures que garanteixin la igualtat de drets de dones i homes i l’Educació té un paper fonamental en un canvi cultural tan important com el què hem d’aconseguir. És per aquest motiu que el foment de la coeducació és fonamental. Entenem aquesta com la promoció d'una educació que potencia la igualtat real d’oportunitats, l’eliminació de qualsevol tipus de violència de gènere i de tota mena de discriminació per raó de sexe, així com la integració de forma explícita i amb continguts d’aprenentatge de la perspectiva de gènere.

La coeducació ha de ser un tema cabdal a tots els centres educatius, integrat dins del projecte de centre, on tota la comunitat educativa es formi i participi, i amb unes administracions que dotin dels recursos suficients per portar-ho a terme. Cal aconseguir a cada centre una persona responsable de la seva implementació amb el crèdit horari corresponent i suficient.

Menjadors escolars

El Departament acaba d’anunciar un nou Decret, que caldrà analitzar i debatre entre tots els membres de la comunitat educativa.
CCOO defensarem el nostre posicionament, incloent-hi la participació fonamental del Consell Escolar de cada centre en la definició i gestió del servei de menjador, inclòs en el Projecte Educatiu del Centre. Una gestió que haurà de tenir en compte, no únicament criteris econòmics, sinó també laborals, socials, de salut i de sostenibilitat ambiental com els següents:

         Donar prioritat a la qualitat educativa del servei de menjador.
    Reconèixer la condició d’educadores de les monitores i monitors de menjador.
         Garantir la coordinació entre l’equip educatiu de l’horari lectiu amb el del menjador.
         Avançar cap al menjador universal i gratuït.
         Garantir que cap alumne quedi fora del servei per problemes econòmics.
         Garantir la diversitat de menús per atendre la diversitat d’alumnat.
         Suport per l’alumnat que requereix suports intensius en l’horari lectiu.
         Limitar les ràtios d’alumnes durant el servei de menjador.

Oferta pública

Després dels acords signats per CCOO amb el Govern de l’Estat i amb el Govern de la Generalitat, per reduir la temporalitat a l’Administració, el Departament d’Ensenyament s’ha posat a treballar. No només amb la convocatòria de les prop de 2000 places anunciades amb anterioritat als acords, també per ordenar les convocatòries necessàries per assolir reduir la interinitat fins al 8% l’any 2022.

CCOO també treballem insistint en la negociació  d'un model extraordinari d'accés, que afavoreixi que totes les persones que no han pogut concursar en una oferta pública a conseqüència de les retallades i la limitació de la taxa de reposició, puguin veure reconegut el seu temps de treball.


Recuperació i millora de les nostres condicions de treball.
§  *S’ha de dignificar la categoria del personal laboral d’atenció educativa (PAE).Proposem la seva adscripció a la Direcció General de Professorat i altres professionals dels Centres Públics.

§   *Cobrir totes les substitucions i reduccions de jornada.

*Implementar l’Acord del 2005, incorporant una TEI a cada aula de P3.

*Incrementar el nombre de personal Educador d’Educació Especial i Tècnic d’Integració Social, per assegurar una bona implementació del Decret d’Escola Inclusiva.

*Garantir personal Educador d’Educació Especial a les Llars d’Infants del Departament d’Ensenyament que ho requereixin.

*Facilitar que el personal Auxiliar d’Educació Especial  esdevinguin personal Educador EE. A igual feina, igual categoria.

*Revisar i actualitzar les bases de funcionament de la borsa de treball.

*Treballar per garantir la jubilació parcial del personal laboral, tant fix com interí.

*Resoldre els problemes derivats de l’homologació i l’acreditació de la titulació requerida al personal Educador d’Educació Especial.

*Aconseguir la reducció horària del personal major de 55 anys per motius de salut.

*Recuperació del fons d’acció social i del complement de productivitat.

*Aplicació del mètode PSQCAT21 per a l’avaluació dels riscos psicosocials.

*Impuls del pla d’igualtat, Volem parlar de les polítiques d’igualtat i de la bretxa salarial.

*Recuperar i millorar els permisos i les llicències de conciliació de la vida familiar i laboral, evitant que penalitzin i tinguin efectes negatius en el càlcul de les pensions.

VI Conveni Únic
No ens conformem a reclamar el retorn d’allò que ens han pres, hem de posar en agenda la negociació de les nostres condicions salarials i de treball. Volem recuperar la negociació col·lectiva per posar al dia i per actualitzar el VI Conveni Únic de personal laboral perquè segueixi sent una  eina útil per la defensa i la millora de les condicions laborals. 

La responsabilitat d’un sindicat de classe és liderar la negociació col·lectiva que ha de permetre millorar les condicions de treball del conjunt de treballadors i treballadores, per aquest motiu vàrem  fer la denúncia del VI Conveni Únic a desembre de 2017.                       ARA VOLEM NEGOCIAR !!!