30 d’octubre de 2018

Acord de l’increment salarial i cobraments del 100% d’IT

Increments 2018

A la reunió del 18 de setembre, a la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de la Generalitat, CCOO va signar un acord que ha fet possible l’aplicació  als treballadors i treballadores públics de Catalunya l’augment retributiu i el cobrament del 100% en cas d’IT (incapacitat temporal).

Els increments salarials seran els següents i es cobraran seguint aquest calendari:  


Octubre:
Cobrament de l’increment de l’1’75% i dels endarreriments des del mes de juliol.
Novembre:
Cobrament dels endarreriments de l’increment de l’1,50% de gener a juny.
Desembre:
Cobrament de 70,56€, corresponents al 0’20% addicional de la massa salarial, que s’incorporarà al complement de grup. Aquest increment és lineal la qual cosa fa que parlem d’increments superiors al 2% en categories com la D i E

Aclariment sobre les absències per motius de salut
El 18 d'octubre es va publicar al DOGC el Decret llei 5/2018, de 16 d'octubre, sobre l'increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic i, per tant, aquestes millores van entrar en vigor el dia 19 d'octubre. Però el mateix 19 d’octubre es publica a l’ATRI una instrucció amb directrius diferents a allò que suposaria tornar a la situació d’abans del 2012 i això ha creat alguna confusió. La nota deixa clar que aquesta instrucció s’aplica al personal inclòs al capítol 7 del decret 56/2012 . Qui és aquest personal? Doncs el determinat a l’article 2 d’aquest mateix decret, on s’exclou al personal amb funcions docents integrat a la funció pública docent i al personal amb contractació laboral.

CCOO reclamem al Departament, una nova instrucció on es reflecteixi clarament la nova situació, per evitar que es generin conflictes innecessaris amb les treballadores i treballadors que gaudeixin de la recuperació d’aquest dret, i mentrestant consideren vigents les instruccions d'inici de curs.

CCOO estem a disposició dels treballadors i treballadores  per qualsevol aclariment o qualsevol conflicte  que es pugui generar. No dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres a través del vostre referent sindical.
  
Continuarem lluitant per recuperar tots els drets arrabassats, les pagues extres del 2013 i 2014 i per conquerir nous drets. Caldrà mobilització, intel·ligència i unitat sindical per aconseguir-ho. Esperem que tothom estigui a l'altura, a CCOO ho tenim clar: Ara, ens toca a nosaltres!