15 de gener de 2019

Informacions oposicions de TEI i TIS

Informacions oposicions de TEI i TIS

En la mesura que hem anat informant que el Departament convocarà una Oferta Pública d’Oposició on sortiran 380 places fruit de l’Acord de Govern del 2017, i 376 places de TEI més 73 places de TIS que s’han publicat, per Acord de Govern al desembre de 2018,  anomenades places PESCO (Oferta d'Ocupació Pública parcial per a l'Estabilització i Consolidació de l'ocupació temporal del personal al servei de l'Administració) s’han generat dubtes i neguits que ens heu fet arribar.

Des de CCOO volem aclarir la situació que, de fet, és força complexa atenent que algunes qüestions encara no estan tancades i definitivament decidides.

Aquests acords de Govern pretenen fer front al alt índex de temporalitat de l’administració. En el cas del personal laboral les taxes de temporalitat són molt elevades de fet, tant les TEIs com les TIS son dos col•lectius ens els que gairebé tot el personal que hi treballa té un contracte temporal.

Recordem que previ al concurs oposició es durà a terme un concurs de canvi de destinació de la totalitat de les places de TEI en un termini no superior als sis mesos. El Departament ha manifestat que el vol dur a terme durant el primer trimestre d’aquest any. En aquest concurs participa el personal fix que vulgui promocionar o fer un trasllat de lloc de treball. Per tant, properament tindrem coneixement de la convocatòria del concurs de canvi de destinació.

Pel que fa al Concurs-Oposició el Departament manifesta que la seva intenció és ajuntar  els dos blocs de places a la mateixa convocatòria i amb la mateixa prova d’oposició. Un cop superat l’examen d’oposició que és eliminatori, en la fase de concurs, a les places PESCO (376) només es valorarà l’experiència professional en llocs d’igual o similar categoria i el nivell de les competències en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació acreditades mitjançant certificat ACTIC o equivalent. Les places (380)  que recullen l’Acord de Govern la Generalitat de 2017 es valorarà segons els criteris del VI Conveni Únic. Això vol dir que hi hauria dues valoracions diferents en la fase de concurs.

Aquesta proposta del departament crea dubtes, entre d’altres, amb quins criteris es determinaran quines seran places Pesco i quines no.

Des de CCOO volem que totes les places surtin en un únic procés d’oposició i amb els mateixos criteris a la fase de concurs.

Segons les informacions del Departament es preveu que la convocatòria del concurs oposició de TEIS es dugui a terme durant el curs 2019-2020, del concurs oposició de TIS no ha fet cap manifestació. CCOO treballarem per que aquests processos d’oposició s’ajustin a la normativa, facilitant a les persones que es  presentin la informació necessària i contrastada.

Pel que fa al temari de les oposicions del personal TEI s’hi està treballant però  encara no està acordat. Pel que fa al temari de la categoria de TIS el Comitè Intercentres encara no ha tingut cap reunió al respecte.

A CCOO farem cursos per fer la preparació de les oposicions de TEI i de TIS. Així mateix el Departament va manifestar que facilitarà informació relacionada amb el temari en el seu web.

ACTIC
La sigla ACTIC correspon a la denominació “acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació”.

L’ACTIC és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

L’ACTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències en TIC mitjançant una prova per ordinador que s’avalua automàticament. La prova és telemàtica, encara que s’ha de fer en un centre col•laborador reconegut per la Generalitat, el qual garanteix que es fa en les condicions adequades. Hi ha més de 350 centres distribuïts per tot Catalunya, amb molta diversitat d’horaris d'avaluació. La sol•licitud d’acreditació i l’obtenció del certificat també són telemàtics. No cal esperar cap convocatòria per presentar la sol•licitud.

Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen un certificat (bàsic, mitjà o avançat) que emet la Generalitat, i que els possibilita acreditar un determinat nivell (1, 2 o 3, respectivament) de competències en TIC davant de qualsevol empresa o administració. Aquests certificats són, doncs, una eina que pot facilitar l'obtenció d'una feina, la promoció professional, l'accés a eines d’aprenentatge virtual o l'obtenció d'una certificació professional.

Us recomanem que visiteu i us informeu en aquesta adreça web:
https://actic.gencat.cat/ca/inici/
On trobareu tota la informació relacionada amb les ACTIC com ara;
  • Competències, nivells i certificats
  • Procediment per obtenir l'acreditació
  • Material de difusió
  • La prova d'avaluació
  • Requisits i funcionament dels centres col•laboradors
Si ho considereu necessari podeu realitzar els cursos a través de l’oferta formativa del  Departament d’Educació.

CCOO a través de la Fundació Paco Puerto també ofereix cursos ACTIC ja que és un centre col•laborador.   https://es.fundaciopacopuerto.cat/