10 de gener de 2019

Jubilació parcial: Realitat o ficció?


Pots descarregar-te el PDF aquí

Jubilació parcial: Realitat o ficció?
Quines són les condicions a partir del 2019
La jubilació parcial ha estat fins ara, el mecanisme absolutament majoritari al nostre sector, d’accés progressiu a la jubilació, alhora que ha suposat la renovació i rejoveniment de les plantilles.
El 16 de març de 2013 es va publicar el Real Decreto Ley 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors/es de major edat i promoure l’envelliment actiu, on es modificava la jubilació parcial, endurint notablement les condicions d’accés. Aquesta mesura del Govern central ha estat denunciada reiteradament per CCOO perquè trenca els acords sobre pensions i jubilacions que recollia el Pacte de Toledo.
És important saber que la jubilació parcial NO desapareix a partir de gener de 2019 sinó que CANVIA, ja que no es podran seguir aplicant els acords d’empresa sobre els plans de jubilacions parcials vigent fins a desembre de 2018.
CCOO considerem que aquest nou tipus de jubilació parcial ha de ser d’aplicació pel personal laboral del VI Conveni Únic i així ho defensarem davant de la Funció Pública

Quines són aquestes noves condicions per el personal de l’aministració?

Antiguitat mínima a l’empresa
Anys  cotitzats
Reducció Min./Max.
Edat
Tipus de contracte
6 anys
33*
25% a 50%
2 anys abans de l’edat de jubilació ordinària
Altres contractes

* En el supòsit de persones amb discapacitat o disfunció psíquica igual o superior al 33%, el període exigit serà de 25 anys

I per als Mutualistes, cotitzants abans de 01/01/1967 es mantenen condicions especials
Quin serà el percentatge de cotització a la Seguretat Social durant la jubilació parcial?
Aquí és on sorgeix el problema donat que durant la jubilació parcial, tant l’empresa com el treballador/a jubilat parcialment, hauran de cotitzar per l’equivalent al 100% de la Base de Cotització amb independència de la jornada efectiva de feina. L’augment tant en l’edat d’accés, com en el percentatge de cotització s’està fent de manera gradual des de 2013 fins a 2027 en els següent termes:

Any
Anys Cotitzats
Edat mínima per accedir
Percentatge de cotització
2019
33 anys
a partir de 34 anys i 9 mesos
62 anys i 4 mesos
61 anys i 8 mesos
80%
2020
33 anys
a partir de 35 anys
62 anys i 8 mesos
61 anys i 10 mesos
85%
2021
33 anys
a partir de 35 anys i 3 mesos
63 anys
62 anys
90%
2022
33 anys
a partir de 35 anys i 6 mesos
63 anys i 4 mesos
62 anys i 2 mesos
95%
2023
33 anys
a partir de 35 anys i 9 mesos
63 anys i 8 mesos
62 anys i 4 mesos
100%
2024
33 anys
a partir de 36 anys
64 anys
62 anys i 6 mesos
100%
2025
33 anys
a partir de 36 anys i 3 mesos
64 anys i 4 mesos
62 anys i 8 mesos
100%
2026
33 anys
a partir de 36 anys i 3 mesos
64 anys i 8 mesos
62 anys i 10 mesos
100%
2027
33 anys
a partir de 36 anys i 6 mesos
65 anys
63 anys
100%I en cas de contracte temporal o fix discontinu?

És condició indispensable haver cotitzat ininterrompudament i a jornada completa a la Seguretat Social com a mínim els 6 últims anys anteriors a la sol·licitud de jubilació parcial. Això afecta als contractes temporals o fixes discontinus, que en aquest cas es veuen exclosos de la jubilació parcial.
Si compleixo amb les condicions exigides, que haig de fer per jubilar-me parcialment?

  • Fer la sol·licitud de jubilació parcial al Departament d’Educació concretant l’horari de la nova jornada.
  • Sol·licitar davant l’entitat gestora corresponent de la Seguretat Social, la pensió de jubilació parcial amb anterioritat a la data de reducció de jornada (fins a 3 mesos màxim). Aquesta comunicarà en un termini de 10 dies, la quantitat de la pensió que et correspon, podent fer al·legacions si no hi estàs conforme.
  • L’empresa haurà de formalitzar i enregistrar simultàniament dos contractes, un a temps parcial amb tu per la nova jornada reduïda i un altre amb el treballador/a rellevista (fins que tu accedeixis a la jubilació total) sense que pugui ser inferior a la jornada que tu et redueixes.

Quina penalització tinc per accedir a la jubilació parcial?
NO t’aplicaran cap percentatge reductor a la pensió que et correspongui per no arribar a l’edat ordinària d’accés a la jubilació. que t’aplicaran, en canvi, percentatges reductors si no tens els anys de cotització que per a cada any es marquin.

Quan em jubili totalment, cobraré menys que si hagués seguit treballant amb jornada completa?
NO, ja que en accedir a la jubilació total et recalcularan la pensió de jubilació que et correspongui, incrementant les bases de cotització de les teves nòmines reduïdes, fins al 100%. És a dir, que a tots els efectes serà com si haguessis estat treballant i cotitzant amb la jornada completa, sense reducció de cap mena.


Com variaran tant el meu salari com la meva pensió mentre estigui parcialment jubilat?

  • Al teu salari per la jornada parcial se li aplicaran els increments i complements que es pactin en la negociació col·lectiva.
  • A la teva pensió de jubilació se li aplicaran els increments i revaloritzacions que es fixin normativament, com a la resta de pensions de jubilació.

Tindré els mateixos avantatges que s’ofereixen als pensionistes encara que tingui un contracte a temps parcial?

, des del moment en què se’t reconegui la situació de jubilació parcial adquiriràs tots els teus drets (metges, farmacèutics, socials, descomptes en transports, etc.) com a pensionista.

Des de CCOO insistim en la importància d’aquesta modalitat de jubilació i el que representa per al conjunt de la societat. És per això que continuem lluitant, allà on correspon, per al seu manteniment i la seva millora.Pots descarregar-te el PDF aquí