8 de gener de 2019

Oferta d'ocupació pública

ACORD GOV/156/2018, de 20 de desembre, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'estabilització i consolidació de l'ocupació temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per al 2017.Per aquest Acord de Govern s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial de 15.018 places per a l'estabilització i consolidació de l'ocupació temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per al 2017, distribuïdes en els cossos i escales de funcionaris i grups i categories de personal laboral consignades en els annexos d'aquest Acord.

En l'annex 2 es troben especificades totes les places dels diferents departaments que seran ofertades per ser cobertes per personal laboral.

Pel que fa al Departament d'Educació ofertarà:

376 places de TEI
73 places  de TIS.

Aquest acord també preveu que, abans d’iniciar el procés d’oposició es realitzi un concurs de canvi de destinació (trasllats i promoció interna) pel personal fix de la categoria de TEI.

En aquest concurs de canvi de destinació hi podrà participar el personal laboral fix que reuneixi els requisits que especifiqui la convocatòria, com ara, el de titulació i d'altres com per exemple el certificat ACTIC o equivalent.

De les places que sortiran a canvi de destinació, s'ofertaran  totes, menys les que ja estan ocupades per personal fix. 

Els concursos de canvi de destinació s'han de convocar en el termini màxim de sis mesos a partir de la vigència d'aquest AcordUn cop finalitzat aquest procediment ja es podrà començar a concretar el procés d’Oferta Pública d'Ocupació.

De l'evolució de tot el procés us anirem informant puntualment.