9 de juliol de 2019

Concurs de canvi de destinació


Departament d'EducacióRESOLUCIÓ EDU/1835/2019, de 4 de juliol, de convocatòria de concurs de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball de personal laboral fix de la categoria professional de tècnic/a especialista, educació infantil, del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (convocatòria núm. LEN/003/19).


Les sol·licituds i els altres tràmits associats a la participació en la convocatòria s'han de dur a terme per mitjans electrònics a través de la pàgina corresponent de l'apartat Mobilitat del portal ATRI: "atri.intranet.gencat.cat" (accessible des de llocs de treball connectats a la xarxa corporativa de la Generalitat) o "atri.gencat.cat" (accessible des de qualsevol ordinador connectat a internet).

En el cas que la persona concursant no disposi de la credencial d'ATRI, haurà d'adreçar-se a la unitat de recursos humans del Departament on presta serveis o del darrer on va prestar serveis, per tal d'obtenir l'usuari i contrasenya d'accés a ATRI.

Les sol·licituds de participació s'adrecen a la persona titular de la Secretaria General del Departament d'Educació, dins el termini de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al DOGC.